Variasjoner i finansieringen av fastlegeordningen – 1. rapport (Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse 2018)

Om rapporten: På oppdrag fra KS har Ipsos i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt omfanget av kommunenes egenfinansiering/subsidiering av fastlegeordningen, det vil si subsidiering utover den ordinære fastlegeordningen (hovedmodellen). Videre er det undersøkt innretning av, formål med og kommunenes merkostnader knyttet til slik subsidiering.

Les rapporten

Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen - 2.  oppfølgingsundersøkelse (Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse 2020)

Om rapporten: Forskerne finner at 81 % av landets 356 kommuner (288 kommuner) subsidierer fastlegeordningen utover den ordinære fastlegeordningen (hovedmodellen). Det er kun et mindretall på ca. 2 av 10 kommuner som ikke subsidierer. Av kommunene som subsidierer fastlegeordningen svarer 78 % (totalt 227 kommuner) at dette påfører kommunene merkostnader. De estimerer de samlede merkostnadene for kommunesektoren til 520 millioner kroner i 2019. Til sammenligning estimerte de tilsvarende merkostnader til 439 millioner kroner i 2018 og 378 millioner kroner i 2017.

Les rapporten

Ny turnustjeneste for leger (NSDM 2017)

Om rapporten: Vekst i utlysningen av kommunale reststillinger og tegn til systematisk bortvalg av turnusstillinger i de minst sentrale og i de minst folkerike kommunene, er noen av funnene som rapporteres i Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)sin undersøkelse om ny turnustjeneste.

NSDM har selv initiert undersøkelsen som handler om implementeringen og samstyringen mellom helseforetak og kommuner av den nye turnusordningen. Den legger særlig vekt på å få fram kommunenes stilling og har spesiell oppmerksomhet rettet mot distriktskommuner. Undersøkelsen er ment som et supplement til Helsedirektoratets statusrapporter om ny turnusordning som i all hovedsak har hatt oppmerksomheten rettet mot tjenestens startfase i helseforetakene.

Recruit & Retain – Making it work (NSDM 2019) - Det vanskeligste er å beholde

Om rapporten: Målet med studien (2016-2018) var å bidra til: å forbedre rekruttering og stabilitet av fastleger i tre case-kommuner, identifisere vellykkede strategier for rekruttering og stabilisering og formidle disse strategiene til andre liknende kommuner. De tre kommunene som deltok i den norske case-studien var Meløy i Nordland, Odda i Hordaland og Årdal i Sogn og Fjordane. Som deltakere i prosjektet, har alle de tre case-kommunene planlagt og gjennomført sitt eget lokale Recruit & Retain prosjekt. Hovedresultat: mer engasjert kommuneledelse – flere fastlegehjemler

Les rapporten

Fastlegetjenesten i Nord-Norge (NSDM 2018)

Om rapporten: Hvordan ser fastlegetjenesten i Nord-Norge ut i kommuner og i regioner i Nord-Norge med hensyn til bemanning, organisering, driftsformer og avstandsutfordringer? Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) har forsøkt å tegne et bilde av dette. NSDM har i rapporten også oppsummert krav og forventninger som nye leger har til fastlegejobben.  Med bakgrunn i denne beskrivelsen har de pekt på utfordringer som fastlegetjenesten i Nord-Norge står ovenfor. Det er Helse Nord RHF som har tatt initiativ til studien. Bakgrunnen er en bekymring for fastlegetjenesten sett i relasjon til en stadig aldrende befolkning, som vil kreve økt tilgang på fastlegetjenester. I Norge er hele 24 prosent av fastlegene 60 år eller eldre. Et hovedpunkt i resultatene er at i Nord-Norge er det ikke «forgubbing» men turnover blant yngre leger som er den store utfordringen. Nøkkelen til å redusere rekrutteringsbehovet er å øke stabiliteten.

Til slutt i rapporten er det skissert mulige tiltak som kan danne grunnlag for en videre diskusjon av hvordan stabiliteten i fastlegetjenesten i Nord-Norge kan bli bedre. Tiltakene gjelder alternativ organisering, spesialisering, mer effektiv koordinering med spesialisthelsetjenesten, lokalisering av utdanning, og det å ta utgangspunkt i helheten i fastlegearbeidet og ikke bare listelengden når arbeidsbelastningen og stillingsinnholdet vurderes.

Fastlegers tidsbruk (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2018)

Om rapporten: Etter flere år med økende rekrutteringssvikt i fastlegeordningen så Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 2017 behov for å kartlegge hvilke oppgaver fastlegene bruker tid på. Kartleggingen ble utført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, og rapporten ble overlevert til helseminister Bent Høie 6. mars 2018.  Kartleggingen viste at fastlegenes totale arbeidstid hadde økt mye sammenliknet med tidligere undersøkelser, og den gjennomsnittlige arbeidstiden var 55,6 timer per uke. Gjennomsnittlig listelengde var redusert slik at arbeidsmengden per listeinnbygger er blitt større.

Les rapporten

Tilleggsnotat til rapporten

Fastlegeordningen i krise - hva sier tallene (Menon Economics 2018)

Om rapporten: Denne rapporten er resultatet av en utredning Menon Economics har gjennomført på oppdrag fra Den Norske Legeforening. Utredningen ble gjennomført i tidsrommet juni til oktober 2018. I denne rapporten presenterer vi resultater fra en analyse der vi har gjennomgått data og rapporter for å vurdere fastlegeordningen generelt og fastlegenes arbeidssituasjon spesielt.

Les rapporten

Senjalegen – en evaluering (NSDM 2015)

Om rapporten: Senjalegen er et samarbeid mellom en stor og tre små kommuner med ett sentralt legekontor og tre utekontor. Dette har skapt stabilitet og kvalitet i legetjenesten i de tre småkommunene på Senja etter mange år med vikarstafett. NSDMs evaluering viser at denne legetjenesten er dyr for kommunene, men samfunnsøkonomisk lønnsom.

Les rapporten
Sammendrag av rapporten

Tilrettelegging for ALIS i bykommuner - Fokus og status i innledende arbeid (Fafo i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Agenda Kaupang 2020)

Om rapporten: I 2017 og 2019 ble de nasjonale kravene til spesialistutdanning for leger i allmennmedisin (ALIS) endret. Omleggingen av spesialistutdanningen gir kommunen en ny rolle ved at den i større grad enn tidligere tilskriver kommunene et ansvar for å legge til rette for at fastleger og andre leger i kommunale kliniske stillinger under spesialisering i allmennmedisin kan oppnå læringsmålene og gjennomføre utdanningsløpet.

For å utvikle kunnskap om hvordan kommunene kan ivareta sin nye rolle som utdanningsvirksomhet på best mulige måter, følger vi utviklingen og erfaringer med ALIS-ordninger i et utvalg av kommuner fram til utgangen av 2022. Vi ser blant annet på organisering og arbeidsmåter som kommunene utvikler. Vi er spesielt opptatt av å forstå hvordan ALIS-ordningene virker inn på rekruttering, stabilitet, kvalitet og økonomi.

Prosjektet gjennomføres av Fafo i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Agenda Kaupang. Studien gjennomføres på oppdrag fra KS. Underveis i prosjektperioden vil det bli publisert en serie med notater fra de ulike delstudiene. Resultatene fra de ulike delstudiene sammenfattes i en avsluttende rapport. Dette arbeidsnotatet er del av denne serien.

Les delrapporten