Fra 2019 utvides ALIS-Vest til å omfatte inntil 15 nye utdanningsstillinger i Rogaland og Møre og Romsdal.

Masfjorden kommune var pådriver for å starte opp pilotprosjektet på Vestlandet. Bergen kommune har tatt ansvar for å lede prosjektet.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Helse Nord RHF og Bodø kommune har vært pådrivere for å etablere et tilsvarende ALIS-Nord prosjekt. Bodø kommune fikk høsten 2018 tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektet ALIS-Nord - et pilotprosjekt for spesialistutdanning i allmennmedisin i inntil 24 kommuner i Nord-Norge, 6 fra hvert helseforetaksområde. ALIS-Nord prosjektet utvikles i nært samarbeid med ALIS-Vest.

ALIS-prosjektene gir et tilskudd til deltakende kommuner på kr. 250.000 per år per ALIS. Det skal dekke ekstrakostnader knyttet til utdanningen som ikke dekkes av Fond II i Legeforeningen, dvs. til kursavgifter, veiledningsgruppe, vikarutgifter mm. Av tilskuddet på kr. 250.000 pr år betaler kommunene en egenandel på kr. 50.000 per år per ALIS, som skal dekke administrative kostnader som Bergen og Bodø kommune har med prosjektledelsen. Nettotilskuddet til kommunen blir da kr. 200.000 per år per ALIS.

Lenke til nettsider
Om ALIS-Nord prosjektet - https://www.alis-nord.no/Om_ALIS-Nord/
ALIS-Vest prosjektet - Ny nettside - https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/alis-vest
ALIS-Vest prosjektet - gammel nettside - https://alisvest.wordpress.com/about/

Rapporter tilknyttet prosjektene
Statusrapport fra ALIS-Nord til Helsedirektoratet mars 2020

Lenker – Følgeforskning ALIS-Vest prosjektet
Gammel nettside; https://alisvest.wordpress.com/folgeforskning/
Ny nettside: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/alis-vest/folgeforskning