KS hadde forventet at Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2020, 2021 eller 2022 inneholdt friske midler til å komme i gang med kunnskapsløftet – i alle fall i størrelsesorden 12-15 millioner kroner første år for å opprette og drifte et sentralt sekretariat og de fire regionale samarbeidsorganene som det er anbefalt å opprette.

Behovet er stort

I lys av omfanget og betydningen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene, trengs det en opptrappingsplan for forskning og utviklingsarbeid i disse tjenestene. I HelseOmsorg21-strategien er dette oppsummert som behov for et kunnskapsløft i kommunene.

HelseOmsorg21-rådet opprettet derfor Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) for å gi råd om hvordan et kunnskapsløft kan organiseres og finansieres. Arbeidsgruppa bak KSF-rapporten anbefalte bl.a. at målet for finansiering av FoU-virksomhet rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene de første 6-8 årene må være å komme opp på et nivå motsvarende 1 % av de samlede driftsutgiftene for tjenestene – anslagsvis 1,3 milliarder kroner.

Foreslår et spleiselag

Helseministeren fikk overlevert sluttrapporten fra KSFs arbeidsgruppe i februar 2019, med en klar anbefaling fra en samlet arbeidsgruppe, HelseOmsorg21-rådet og Forskningsrådet om at staten må bidra med friske midler for å nå denne ambisjonen – i et spleiselag med frivillige bidrag fra kommunesektoren.

KSF er pr i dag i en oppstartsfase – og piloterer KSF Helse med midler fra KS og enkeltkommuner. KS mener det er viktig at et kunnskapsløft innen kommunehelsetjenesten kommer raskt i gang, og er skuffet over at Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag ikke har satt av midler til å bidra til spleiselaget eller annen for forskningsinfrastruktur.