Ved innføring av nye kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ble også forskrift om trygderefusjon for leger endret. Konsekvensen er at en rekke vikarer for fastleger og i legevakt ikke vil ha rett til trygderefusjon fordi vilkårene for å yte trygderefusjon ble knyttet opp mot kompetansekravene. Det betyr at legen må ha oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens første del (LIS1) eller gjennomført norsk turnustjeneste. Tilsvarende unntak fra kompetansekravene for leger som tiltrer vikariater inntil ett er ikke med i refusjonsforskriften.

Endringsforslaget har høringsfrist 24. mai

Departementet har nå sendt på høring et forslag til endring i forskriften hvor det gis unntak fra kompetansekravene for fastleger og legevaktsleger som tiltrer vikariater inntil ett år. Høringsfrist er satt til 24. mai, og departementet opplyser at det tas sikte på at endringen trer i kraft før sommeren.

KS fortsetter dialogen med departementet for å finne en løsning for perioden fram til den nye bestemmelsen trer i kraft.

Les Forskrift om trygderefusjon for leger mv. her.

Les Forskrift om kompetansekrav for leger her.

Les høringsdokumentene her.