Samarbeid om etisk kompetanseheving finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og driftes av KS. Prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving startet i 2007. KS skulle i samarbeid med staten og yrkesorganisasjonene bidra til at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene har grunnleggende kompetanse i fagetikk. En viktig del av arbeidet var også å utvikle modeller for å forankre etikkarbeidet organisatorisk i kommunene.  Over halvparten av landets kommuner deltok i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving i prosjektperioden (2007-2015).

Samarbeid om etisk kompetanseheving har siden 2016 vært videreført som en nasjonal satsing. Først med forankring i Kompetanseløft 2020, og senere i Kompetanseløft 2015 og Meld. St. 24: Lindrende behandling og omsorg. Satsingen arbeider lokalt og regionalt med å bistå kommunene i deres etikkarbeid.

Formålet med etisk kompetanse og systematisk praktisk etikkarbeid i tjenestene er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet.

Helse- og omsorgsdepartementet har formulert følgende hovedmål for Samarbeid om etisk kompetanseheving for denne perioden:

  • Etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid
  • Spre metoder og verktøy for etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid som er utviklet gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving
  • Støtte kommunenes arbeid for å øke kompetansen om håndtering av etisk utfordringer

Det vektlegges i tildelingsbrevet at satsingen skal knyttes enda tettere opp mot tjenestenes kvalitetsarbeid og fagutvikling.

KS og Senter for medisinsk etikk har et formelt samarbeid for å sikre at våre to fagmiljøer samlet gir kommunene et best mulig tilbud innen relevant helsefaglig etikk.
Les mer om Senter for medisinsk etikk.

Samarbeid om etisk kompetanseheving har per i dag syv regionale veiledere.

Prosjektleder i KS har full stilling som leder og regional veileder på Østlandet. Veilederne for øvrig er frikjøpt fra sitt ordinære arbeid ute i kommunene og jobber 20-40 prosent for satsingen. De har ulik faglig bakgrunn og en god variasjon i etter- og videreutdanninger. Alle syv kjenner utfordringsbildet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene godt, samt at de har bred erfaring og kompetanse innen etikk og etisk refleksjon. Veilederne reiser ut til kommunene uten kostnader for dem, og bistår med kurs og veiledning tilpasset lokale/regionale behov og ønsker. De gir også råd og veiledning, etterspør etikkarbeid og er en viktig fagressurs i regionene.

Satsingen deler hvert år ut Etikkprisen. Prisen deles ut til en kommune/bydel/virksomhet som driver et systematisk praktisk etikkarbeid hvor målsettingen er å styrke brukerens opplevelse av verdighet og integritet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prisen lyses ut før sommeren og deles ut i desember under et høytidelig arrangement i Oslo.

Satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving har egen facebookside:
Samarbeid om etisk kompetanseheving KS

Les også:
Årsrapport 2020 - Samarbeid for etisk kompetanseheving

Årsrapport 2019 - Samarbeid for etisk kompetanseheving

Årsrapport 2018 - Samarbeid for etisk kompetanseheving

Årsrapport 2017 - Samarbeid for etisk kompetanseheving

Årsrapport 2016 - Samarbeid for etisk kompetanseheving

Evaluering av Etikkprosjektet (2015)