Prisen deles ut til en kommune, bydel eller virksomhet som driver et systematisk, praktisk etikkarbeid med mål om å styrke brukerens opplevelse av verdighet og integritet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Om prisutdelingen

Etikkprisen deles ut fredag 6. desember i Kommunenes hus i Oslo. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, deler ut prisen. Sturla Stålsett kommer med sine perspektiv i et spennende foredrag.

Lenkeblokk Icon PDF: program for utdeling av etikkprisen 2019

Vi håper vi blir mange på denne høytidelige prisutdelingen, så meld deg på!

Arrangementet er gratis. Påmelding til leder av etikksatsingen i KS, Christine Haga Sørlie, på e-post chs@ks.no

Fire sterke kandidater

Fire kommuner har sendt inn søknader til Etikkprisen 2019. Juryen mener søknadene beskriver et grundig og systematisk arbeid for å styrke den etiske kompetansen i kommunenes helse- og omsorgstjenester. I tillegg til god forankring i politisk og administrativ ledelse, ser vi at søkerkommunene inkluderer mange tjenester. Kommunene viser at de tenker helhetlig, og at etisk refleksjon og verdibevissthet er et godt verktøy for å styrke samarbeid og gode overganger. Det er en tydelig brukerorientering i søknadene, og arbeidet i kommunene viser at etisk refleksjon bidrar til god kvalitet på tjenestene og trivsel.

Juryen mener at tre kandidater skiller seg særlig ut, og har nominert Arendal kommune, Bærum kommune og Eigersund kommune til Etikkprisen 2019. Alle tre kan vise til et solid, langvarig og godt forankret etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene. Alle tre viser i praksis at de ønsker å dele med andre tjenester og sektorer i kommunen og utover egen kommune. 

Her er fagjuryens begrunnelse for nominasjon:

Arendal kommune

Fagjuryen for Etikkprisen 2019 mener at Arendal kommune ved området helse og levekår har vist pågangsmot og utholdenhet gjennom mange år. De har klart å opprettholde et stort systematisk etikkarbeid sammenhengende siden 2011. Søknaden gir en ærlig beskrivelse av opp- og nedturer, og juryen ser at det har vært tatt lærdom av begge deler. Juryen merker seg positivt at etikkarbeidet ble løftet et nivå da bystyret tidligere i år vedtok opprettelse av et etisk råd i helse og levekår som en del av arbeidsgiverstrategi 2023. Juryen syntes det var inspirerende at kommunen søkte etter medlemmer i rådet gjennom offentlige kanaler og at det var en åpen søkeprosess. Kommunene viser god sammenheng og systematikk i etikkarbeidet på alle nivåer. Det er bredde i tjenestene som får kompetanseheving i etisk refleksjon og verdibevissthet. Kommunen har gode visjoner for arbeidet videre, og fagjuryen støtter en utvikling hvor brukerinvolvering etterstrebes på alle nivåer. Arendal kommune kan vise til et solid etikkarbeid som stadig videreutvikles og er et godt eksempel for andre kommuner.

Bærum kommune

Fagjuryen for Etikkprisen 2019 mener at Bærum kommune kan vise til et omfattende, varig og solid etikkarbeid. Fagjuryen ser at Bærum kommune har hatt en god utvikling av etikkarbeidet siden oppstart i 2008. De har lykkes med den krevende overgangen fra prosjekt til etablering av etisk refleksjon som en del av den kontinuerlige driften. Etikkarbeidet er forankret i rådmannens oppdragsbrev til virksomhetene. Juryen merker seg positivt at kommunen har avsatt en 40 prosent stilling til en overordnet koordinering og ledelse av etikkarbeidet. Juryen synes det er spennende at denne ressursen ligger i kommunens HR-avdeling. Bærum viser at de har en solid struktur for gjennomføring av ulike tiltak, samt jevnlig evaluering av tiltakene. Etikkarbeidet er preget av en helhetlig tankegang. Juryen synes det er inspirerende at etikkarbeidet inkluderer alle kommunens ansvarsområder fra korrupsjon til omsorg. Helhetlig tenkning vises også i at arbeidet inkluderer tjenester som barnevern og skolehelsetjeneste. Det er positivt at opplæring gis til både fagansatte og ledere, og at gjennomførte kurs automatisk legges til ansattes CV. Fagjuryen ser positivt på et videre fokus på brukerinvolvering og pårørendesamarbeid. Bærum kommune kan vise til et gjennomtenkt og helhetlig etikkarbeid og er et godt eksempel for andre kommuner.

Eigersund kommune

Fagjuryen for Etikkprisen 2019 mener at Eigersund kommune ved helse- og omsorgsavdelingen viser et systematisk etikkarbeid som er godt forankret i øverste ledelse. Kommunen viser i søknaden til et etikkarbeid som er nært knyttet til praksisfeltet. Det er tjenestenært og brukernært. Juryen merker seg positivt konkrete praktiske tiltak som at etisk refleksjon kommer opp på tjenestelisten hver uke, og at alle møtenotater fra etikkveiledermøtene inneholder en liste lenker til verktøy og videre faglig fordypning. I søknaden fremheves det gjennom sitater fra tjenestene hvor stor betydning etisk refleksjon har for kvalitet og trygghet. Dette bekrefter også at etisk refleksjon som metodikk er solid forankring på fagnivå. Kommunen inkludere mange tjenester i sitt etikkarbeid, også tjenester som NAV og helsestasjon. Dette mener juryen er positivt og et uttrykk for en god helhetstenkning. Viljen til å se etisk refleksjon direkte i sammenheng med etisk sensitive områder understrekes ved at etikk-kontaktene også er pårørendekontakter. Eigersund kommunes etikkarbeid er knyttet til øvrig kvalitets- og fagutviklingsarbeid. Det er et mål at tjenestene skal ha en reflektert praksis, hvor man unngår en kultur preget av rett/galt-tankegang. Eigersund kan vise til et variert og systematisk etikkarbeid og er et godt eksempel for andre kommuner.

Om konkurransen

Etikkprisen skal synliggjøre og løfte det systematiske etikkarbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prisen skal også stimulere kommunene til ytterligere satsing på systematisk etisk kompetanseheving.

100.000,- til etikkarbeid

Midlene går til kommunen, bydelen eller virksomheten, og skal brukes i vinnerens etikkarbeid, for eksempel til faglig utvikling, studier eller formidlingsformål.

Kriterier

Fagjuryen vektlegger:

 • at brukernes opplevelse av verdighet og integritet er styrket
 • at den etiske kompetanse hos ledere og medarbeidere er styrket
 • at etikkarbeidet bedrer kvaliteten på tjenestene
 • at brukermedvirkning styrkes

og at:

 • etikkarbeidet engasjerer ledere og medarbeidere i organisasjonen
 • etikkarbeidet er forankret i kommunen (toppleder‐, mellomleder‐, medarbeidernivå)
 • etikkarbeidet er systematisk, varig og dokumentert.

Fagjuryen 2019 har bestått av følgende personer:

 • Nils Røhne, ordfører i Stange (leder av fagjuryen for Etikkprisen 2019)
 • Anneline Svensen, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Trygve Johannes Lereim Sævareid, Senter for medisinsk etikk v/Universitetet i Oslo
 • Ingvar Skjerve, Fagforbundet
 • Anne Jesperud Kittelsen, USHT Oslo
 • Erik Seierstad, Lekmann
 • Signe Pape, regiondirektør i KS

Tidligere vinnere

Etikkprisen er tidligere vunnet av Flora kommune (2018), Sykehjemsetaten i Oslo kommune (2017), Askim kommune (2016), Larvik kommune (2015), Haugesund kommune (2014), Sula kommune (2013), Halden kommune (2012) og Gjøvik kommune (2011).