Det er satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS som står bak Etikkprisen. Årets nominerte er Sandefjord kommune, USHT Innlandet og Ørland kommune.

Etikkprisen deles ut fredag 28. januar under et arrangement som foregår digitalt fra klokka 12 til 14. Det er gratis og melde seg på, og fristen for påmelding er onsdag 26. januar. 

Program og digital påmelding Etikkprisen 2021

Det var fem søkere til Etikkprisen 2021. Juryen mener søknadene beskriver et grundig og systematisk arbeid for å styrke den etiske kompetansen i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Det er mye godt kvalitets- og fagutviklingsarbeid i det interkommunale og lokale og etikkarbeidet. Søknadene vitner om at det praksisnære etikkarbeidet i stadig større grad blir en del av hvordan man arbeider i møte med etiske dilemma og krevende situasjoner for både ledere og medarbeidere.

Fagjuryens begrunnelse for nominasjon

Sandefjord kommune

Fagjuryen for Etikkprisen 2021 mener at Sandefjord kommune beskriver et konstruktivt og systematisk etikkarbeid over tid i bo- og behandlingssentrene. Fagjuryen synes det er veldig positivt at de har formulert to tydelige mål for etikkarbeidet: for det første skal de gi best mulige tjenester for kommunene innbyggere og for det andre skal det bygge kompetanse hos ansatte, skape trygge arbeidsplasser og forebygge utbrenthet. Etisk refleksjon inngår i de fleste kompetansehevingstiltak og nettverk i tjenestene, og er en innarbeidet metodikk. Fagjuryen synes det er spennende at ledere rapporterer på etikkarbeidet til leder, noe som underbygger at Sandefjord kommune har kommet langt når det forankring. Evaluering viser at ansatte får økt trygghet og en mer helhetlig tilnærming til den enkelte. og ønsker arbeide individuelt. Sandefjord kommune har en god mal for et solid etikkarbeid. Juryen mener at kandidaten oppfyller alle kriterier for prisen og er en god kandidat til Etikkprisen 2021.

USHT Innlandet

Fagjuryen for Etikkprisen 2021 synes USHT Innlandet har beskrevet et meget godt etikkarbeid helt tilbake fra 2008. Både tidligere Hedmark og Oppland hadde et aktivt etikkarbeid. Etter sammenslåingen til region Innlandet har de vist at etikkarbeidet er noe kommunene kan samarbeide om gjennom interkommunalt etikknettverk og klinisk-etisk komitéer. Det er nybrottsarbeid å organisere det lokale kommunale etikkarbeidet inn i et regionalt nettverk. Søknaden beskriver en god bredde når det gjelder forankring, samarbeidspartnere, tilbud og systematikk i nettverket, og hvordan dette bidrar til mer bruk av systematisk etisk refleksjon i tjenestene. Juryen verdsetter at den gode systematikken også inkludere årsrapporter, evaluering og forskning slik at andre kan lære av deres erfaringer. USHT Innlandet kan vise til et gjennomtenkt og helhetlig etikkarbeid som er såpass innarbeidet at det har fortsatt med god aktivitet digitalt under pandemien.

Juryen mener at kandidaten oppfyller alle kriterier for prisen og er en god kandidat til Etikkprisen 2021.

Ørland kommune

Fagjuryen for Etikkprisen 2021 mener at Ørlands søknad viser en vilje og et pågangsmot til å forankre et systematisk etikkarbeid hos ledere og ansatte nærmest pasientene/brukerne. Søknaden beskriver at etisk refleksjon er en metodikk som brukes i rapporter, i beslutningsteam, i utøvelse av ledelse, med tilsynslegen og i oppfølgingen av ansatte. Fagjuryen synes det er forbilledlig at det er satt av tid til etisk refleksjon i arbeidsplan/turnus ved flere avdelinger. Ørland kommune har også benyttet etisk refleksjon i koronatiden i etiske utfordringer relatert til for eksempel isolering, prioriteringer, utarbeidelse av retningslinjer/tiltak og pårørendesamarbeid. Ørland kommune evaluerer etikkarbeidet og fagjuryen synes de har kommet langt når etisk refleksjon dokumenteres på lik linje som alt annet i tjenestene. Det viser at etisk refleksjon er en inkludert og etablert del av praksis. Ørland beskriver at etikkfokuset har ført til bevisstgjøring rundt lovverk, arbeidssituasjon, arbeidsmiljø, etiske retningslinjer og brukerfokus. Etisk refleksjon fremmer en åpenhets kultur, samhandling på tvers og stolthet hos ledere og ansatte. Kommunen kan vise til et solid etikkarbeid som det nå er konkrete planer for å utvide. Ørland kommunes etikkarbeid er et godt eksempel for andre kommuner, og har fått hederlig omtale av fagjuryen.

Kriterier

Fagjuryen vektlegger:

 • at brukernes opplevelse av verdighet og integritet er styrket
 • at den etiske kompetanse hos ledere og medarbeidere er styrket
 • at etikkarbeidet bedrer kvaliteten på tjenestene
 • at brukermedvirkning styrkes
 • Etikkarbeidet engasjerer ledere og medarbeidere i organisasjonen
 • Etikkarbeidet er forankret i kommunen (toppleder‐, mellomleder‐, medarbeidernivå)
 • Etikkarbeidet er systematisk, varig og dokumenteres.

I tillegg vil nytenkning, kreativitet og innovative løsninger i etikkarbeidet vektlegges.

Fagjuryen 2021 har bestått av følgende personer:

 • Erik Seierstad, legrepresentant (leder av fagjuryen for Etikkprisen 2021)
 • Bjørn Sjøvold, Regionsdirektør i KS
 • Trygve Johannes Lereim Sævareid, Senter for medisinsk etikk v/Universitetet i Oslo
 • Ingvar Skjerve, Fagforbundet
 • Anne Jesperud Kittelsen, USHT Oslo
 • Mildrid Haugrønning Søndbø, Leder av Rådet for sykepleieetikk i Sykepleieforbundet

Etikkprisen er tidligere vunnet av Bærum kommune (2019), Flora kommune (2018), Sykehjemsetaten i Oslo kommune (2017), Askim kommune (2016), Larvik kommune (2015), Haugesund kommune (2014) Sula kommune (2013), Halden kommune (2012) og Gjøvik kommune (2011).