KS og regjeringen undertegnet 29.07.2018 en avtale om gjennomføring av "Leve hele livet" (PDF). Avtalen, som bygger på Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre,  har som mål å skape et godt samarbeid om gjennomføringen av satsingen på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå i perioden 2019 – 2023.

KS går inn i samarbeid med regjeringen fordi dette gir mulighet til å forsterke noe både KS og medlemmene våre allerede gjør; å drive kvalitetsutvikling gjennom nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom kommunene.

KS inngår i både det nasjonale og regionale apparatet som skal bistå kommunene i arbeidet med satsingsområdene: aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester til eldre. KS har tatt på seg å utvikle modeller og nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn.

Det nasjonale støtteapparatet

Består av Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning (SOF). Det skal legge til rette for erfaringsdeling og kunnskapsutveksling, og støtte opp om forbedringsarbeidet som kommunene ønsker å vektlegge i perioden 2019 – 2023. Det nasjonale støtteapparatet virker gjennom det regionale støtteapparatet. 

Det nasjonale støtteapparatet skal:

 • Drive informasjon- og kommunikasjonsarbeid.
 • Tilrettelegge og spre faglig kunnskap.
 • Tilrettelegge og tilby veiledning i arbeidsmetodikk.
 • Støtte og bistå det regionale støtteapparatet.
 • Etablere en årlig Leve hele livet-pris.
 • Sørge for evaluering av Leve hele livet.  

 

Det regionale støtteapparatet 

Består av Fylkesmannen, KS regionalt, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Apparatet skal legge til rette for erfaringsdeling og kunnskapsutveksling mellom kommuner, og støtte opp om satsingsområdene som kommunene ønsker å forbedre i perioden 2019 – 2023.  

Du finner kontaktinformasjon til det nasjonale og regionale støtteapparatet lenger ned på siden.

Det regionale støtteapparatet skal:

 • Mobilisere og engasjere alle kommuner i sitt fylke.
 • Spre kunnskap om Leve hele livet – innhold og virkemidler.
 • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid.
 • Invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene.

KS skal:

 • Sikre at kommunenes ønsker og behov blir ivaretatt.
 • Bidra til erfaringsdeling mellom kommunene.
 • Forankre arbeidet i KS styrende organer.

Slik er arbeidet organisert:

Bilde uten beskrivelse

 

Kontaktinformasjon