Digihjelpen

Digihjelpen er en nettbasert håndbok utviklet av KS for å hjelpe kommunene utvikle grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere.

Leve hele livet er en satsning som skal bidra til at eldre mestrer livet lenger. Digihjelpen kan være en stor kilde til dette ved blant annet å skape selvstendighet og sosial kontakt.

Lenkeblokk Icon Mer: Hva er Digihjelpen?

2040 begynner nå

2040 begynner nå er et fremtidsverktøy utviklet for å øke bevissthet om den demografiske utviklingen. Verktøyet skal blant annet gjøre det enklere for kommunen å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer for å løse utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen.

Verktøyet kan være et viktig virkemiddel inn mot Leve hele livet for å handle i riktig retning og skape et mer bærekraftig samfunn.

Lenkeblokk Icon Velkommen til Fremtidsverktøyet 2040

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene, ivaretar deres verdighet og integritet. Etikksatsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

Leve hele livet er en satsing som forutsetter at man tar bevisste og begrunnede valg innenfor de ulike innsatsområdene. Systematisk etisk refleksjon kan være et nyttig verktøy inn i dette arbeidet.

Lenkeblokk Icon Mer om metoder og verktøy for etisk refleksjon

Gode pasientforløp

KS gjennomfører Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Formålet er å støtte kommunene og helseforetakene i å bedre overgangene i pasientforløpet og å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, trygge og koordinerte tjenester.

Leve hele livet er en satsing for å skape et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres pårørende. I dette inngår blant annet å skape gode pasientforløp.

Lenkeblokk Icon Mer om nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp

TØRN

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.  

Prosjektet er et tiltak under Kompetanseløft 2025, og er et virkemiddel for å nå målene i Leve hele livet, og kan blant sees i sammenheng med innsatsområde Sammenheng i tjenestene.

Lenkeblokk Icon Mer om TØRN-prosjektet

Universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren.

Universell utforming er en forutsetning i utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn og i arbeidet med Leve hele livet.

Lenkeblokk Icon Mer om universell utforming

Frivillighet

En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene bør tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk.

Leve hele livet er en satsing der aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap står sentralt. For å skape aldersvennlige lokalsamfunn er det viktig å ta den stadig større eldrerssursen i bruk. Frivillighet kan bidra til deltakelse, livsglede og folkehelse som er helsefremmende og forebyggende.

Lenkeblokk Icon Mer om frivillighet