Gode pasientforløp

KS har gjennomført satsingen Nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Arbeidet ble finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. I perioden 2014-2023 er det gjennomført 17 regionale læringsnettverk over hele landet der tverrfaglige forbedringsteam fra 214 kommuner og 34 sykehus har deltatt. I 2024 går arbeidet over i en ny fase.

Forbedringsarbeidet er basert på de to hovedintervensjonene Helhetlige pasientforløp i hjemmet (HPH) og bruken av spørsmålet «hva er viktig for deg?». Samlet bidrar dette til mer helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp.

Foto/Video: KS

Arbeidet med «hva er viktig for deg?»

Forskerne konkluderer med at Gode pasientforløps læringsnettverk utvilsomt har bidratt til å sette brukermedvirkning på agendaen. Informantene jobbet brukersentrert fra før, men sier at det er behov for påminnelser og teknikker for å få fram det som er viktig for brukeren. Samtidig understrekes det at arbeidet med «hva er viktig for deg?» er et kontinuerlig arbeid.

Pasientforløp og samhandling

Mange forbedringsteam har jobbet med sjekklister for å forbedre pasientforløpene, men også faste møtepunkter, primærkontakt og innkomstsamtaler er brukt. Det er likevel fortsatt behov for bedre systematikk og mer kjennskap til samarbeidspartnerens rutiner. Evalueringsrapporten konkluderer med at Gode pasientforløp har satt forbedring av og samarbeid om overganger i pasientforløp på dagsordenen.

Veien videre

Gode pasientforløp er et kontinuerlig forbedringsarbeid. Kunnskapen og kompetansen som deltakerne har opparbeidet seg gjennom å delta i læringsnettverk vil kunne være nyttig for annet framtidig forbedringsarbeid. Ansatte i kommuner og på sykehus har fortsatt behov for å jobbe sammen for å sikre gode overganger og gode pasientforløp, og helsefellesskapets rolle bør utforskes. Mulighetene som ligger i digitalisering bør utnyttes enda mer.

Det er Line Melby, Geir Haakon Hilland, Martin Anfinsen og Merete Rørvik i SINTEF som har gjennomført intervjuene og står bak rapporten.

Les SINTEFSs evalueringsrapport.

På frokostseminaret 17. juni ble også Rambølls kartlegging av status i helsefellesskapene presentert.