Fjerde nettverkssamling ble arrangert i Tønsberg 30. november og 1. desember. Rannveig Velken er kommunal representant i helefellesskapets sekretariat. I sitt innlegg ved oppstart av samlingen sa hun at det har vært arbeidet lenge med samhandling og pasientforløp i Vestfold, men nå er det større oppmerksomhet på det å være partnere og de man samhandler for.

Veien videre

Faglig samarbeidsutvalg for kvalitet og tjenesteutvikling i helsefellesskapet skal arbeide for pasientsikkerhet, livskvalitet  og et trygt, likeverdig og koordinert pasientforløp i helse- og omsorgstjenesten. Arbeidet i Gode pasientforløp hører hjemme her.

Forbedringsteamene som har deltatt i læringsnettverket er forskjellige og har jobbet ulikt, men det finnes et fellesskap i Vestfold der arbeidet skal fortsette.

Lavterskeltilbud psykiatri i Sandefjord

Forbedringsteamet i Sandefjord har jobbet med et lavterskeltilbud i psykiatri.

- Ventetiden på psykisk helsehjelp var på cirka seks uker, og teamet ønsket derfor å tilby et lavterskeltilbud i ventetiden. Dette tilbudet var klart i september i fjor, sa seniorrådgiver Roger Tverå.

Innbyggerne som ønsker å benytte tilbudet bestiller tid på nett og kan få inntil seks konsultasjoner. Tre ansatte, en vernepleiere og to sykepleier –  alle med videreutdanning og lang erfaring – møter innbyggeren til en samtale. Tilbudet er ikke sterkt markedsført, men fastlegene og hjemmetjenesten vet at det finnes. Ledige timer legges ut hver 14. dag, og de forsvinner med en gang.

Foreløpige funn viser at tilbudet har hatt god effekt.

Forbedringsteamet fortsetter arbeidet i Holmestrand

Holmestrand kommune har vært gjennom to kommunesammenslåinger og forbedringsteamet trengte derfor å gjøre et oppryddingsarbeid før de kunne gå videre, fortalte rådgiver Nina Klevan. Det var behov for å strukturere og få likere tjenester. Kommunen hadde med seg tre ulike kulturer da forbedringsarbeidet startet.

Kommunen har vedtatt strategien helhetlig innsatsheis for å gi riktige tjenester, arbeide mer med forebygging, få friskere innbyggere og bedre økonomi. Alle brukere skal bli møtt med «hva er viktig for deg?» og bruken av spørsmålet måles. Forbedringsteamet fortsetter arbeidet også etter at læringsnettverket er avsluttet, og det er satt opp faste møtetider.

Færder kommune

Rannveig Velken, rådgiver i Færder kommune, fortalte at kommunen har hatt et stort forbedringsteam på 18 personer. Det har vært utskiftinger i teamet underveis, og det har varierende møtedeltakelse, blant annet på grunn av koronaviruset.

Paraplyen for arbeidet har vært gode overganger, og under denne har de ulike tjenestene funnet sine områder å jobbe med. Teamet har fått til en økt delingskultur, og tjenestene har involvert hverandre. Nå skal det settes i gang et arbeid med en helhetlig plan for helse i Færder.

- Forbedring er en prosess, og ting tar og skal ta tid. Det aller viktigste er kanskje at vi har lært oss systematisk forbedringsarbeid og vi har lært oss en prosess, avsluttet Rannveig Velken.


Program

Bilder av postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmo: Samhandling og forebygging
Rannveig Velken og Hennings Mørland: Status og veien videre for samhandlingsforløpet
Karla Robles Larsen: Fra plan til drift i Bydel Østensjø
Anders Vege: Kontinuerlig, systematisk forbedringsarbeid
Roger Tverå: Forbedringsarbeidet i Sandefjord
Nina Klevan: Forbedringsarbeidet i Holmestrand
Rannveig Velken: Forbedringsarbeidet i Færder
Wenche Høghaug: Hva er viktig for deg?-samtalen. Fra plan til praksis i Eigersund
Marius Strøm Pettersen: Hva er viktig for deg?

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg
Rannveig Velken og Henning Mørlands innlegg
Karla Robles Larsens innlegg
Roger Tverås innlegg om arbeidet i Sandefjord
Nina Klevans innlegg om arbeidet i Holmestrand
Rannveig Velkens innlegg om arbeidet i Færder
Wenche Høghaugs innlegg
Marius Strøm Pettersens innlegg