Mange av forbedringsteamene vurderer nå hvordan arbeidet kan videreføres i tiden framover.

Hurdal kommune

Virksomhetsleder Gunn Frøydis Holtet og avdelingsleder Cathrine Stenbrenden presenterte forbedringsarbeidet i Hurdal.

- Innbyggerne i Hurdal hadde det veldig bra før også, men nå er ting satt mer i system og skriftliggjort. Dette er et av de bedre arbeidene vi har vært med på. Vi har ryddet i eget hus, og alle kan vel være enige om at det trengs en hovedrengjøring i blant sa Holtet.

Teamet satte opp forbedringsområder og mål med utgangspunkt i intervjuene som ble gjort med pasienter og pårørende ved oppstart av læringsnettverket. De har innført tverrfaglige møter hver mandag og utarbeidet og revidert 11 prosedyrer og 3 sjekklister. Mens det tidligere kanskje var spørsmål om «hvem eier denne pasienten?», så er det nå en forståelse av at dette er vår pasient.

- Standardisering av hvordan vi skal jobbe har trygget oss, sa Cathrine Stenbrenden.

Rælingen kommune

Sykepleier Linn Therese Fjell fortalte at «hva er viktig for deg?» gjennomgående blir brukt i brukerens møte med tjenestene. Styrkebasert dialogverktøy er innført som kartleggingsverktøy på korttidsavdelingen og i hjemmesykepleien. Det handler mye om å spørre om hvordan dagen har vært og hva brukeren får til. Måten å spørre på gjør brukeren tryggere.

Målet for forbedringsarbeidet er helhetlig fokus på tjenestene i kommunen. Det har vært utskiftinger i teamet, men alle deltakerne har vært nøkkelpersoner. Og enhetslederne har vært godt påkoblet. Vedtaksmyndigheten ligger hos tjenestene.

- Gode pasientforløp hos oss har vært en prosess, sa Fjell.

Hun la til at de har startet med hospitering, noe de anbefaler andre å gjøre også. Hospitering gjør at en blir bedre kjent med hverandre. Forbedringsteamet har hatt kick off og skal invitere til faglunsjer. Forbedringsteamet skal fortsette å møtes, og medlemmene i teamet skal delta i prosjektet Bærekraftig og nyskapende kommune.

Videreføring av Gode pasientforløp i Østre Agder

- Læringsnettverket på Agder ble avsluttet i 2019, og oppdragene vi i USHT får fra Helsedirektoratet sammenfaller med arbeidet i Gode pasientforløp, sa Merethe Andreassen Land, fagkoordinator i Grimstad kommune og USTH Agder.

Land sa i sitt innlegg at utviklingsarbeidet i Gode pasientforløp nå er over i drift. Det er etablert et fagnettverk, og en nettside for deling av rutiner og sjekklister til inspirasjon og støtte vil snart bli lansert. Innleggelsesrapport brukes av alle kommunene.

- Nettverket hjelper oss til å holde fokus. Det som er viktig for kommunene i fagnettverket er at alle er likeverdige. Vi har en kultur for å ta kontakt med hverandre. Vi bruker god tid når vi møtes og bygger kultur. Vi reiser også rundt til de åtte kommunene. Og vi feirer når noen har gjort noe ekstra bra, sa Merethe Andreassen Land.

Ahus – divisjon psykisk helsevern

Adisa Hodzic, seksjonsleder Akuttpsykiatrisk seksjon E, presenterte forbedringsarbeidet på Ahus. Målet for arbeidet har vært bedre samhandling via elektronisk meldingsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Forbedringsteamet har brukt forbedringssirkelen. De støtte på utfordringer, men kunne ta et skritt tilbake. Teamet har fått utarbeidet egne ledetekster i PLO-meldingene for rus og psykiatri, og det er utarbeidet en utreisekonvolutt til pasientene. Denne vil bli tatt i bruk i høst. I juni skal det ut en spørreundersøkelse, og i etterkant vil det bli gjennomført tilpasset opplæring. 

- Jeg har jobbet mange år på Ahus, og i læringsnettverket har jeg blitt kjent med mange flotte folk i kommunene. Det tror jeg ikke hadde skjedd uten Gode pasientforløp, sa Hodzic.

Kongsvinger kommune

Ida Sørlie, saksbehandler på tjenestekontoret og Siv Anita Westheim, rådgiver i stab til kommunalsjef, presenterte forbedringsarbeidet i Kongsvinger.

Det er utarbeidet sjekklister, og veien videre innebærer opplæring og gjennomgang av reviderte sjekklister. Arbeidet i forbedringsteamet fortsetter, og det jobbes kontinuerlig med å sikre gode overganger mellom ulike behandlingsnivå og enheter. Pasienten er i fokus, og «hva er viktig for deg?» er innarbeidet i tjenestene.

- Vi blir inspirert på samlinger og henter mange nye ideer. Erfaringsutveksling er viktig, sa Westheim.

Integrerte helsetjenester for sårbare eldre

Bendik Westlund Hegna, programleder Ahus, presenterte Integrerte helsetjenester for sårbare eldre med sammensatte behov, et tjenesteutviklingsprosjekt rettet mot storforbrukere av tjenester.

Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Ullensaker, Nes og Kongsvinger kommuner er prosjektpartnere, og det er ønske om å utvide arbeidet til alle kommunene sykehuset samarbeider med.

Arbeidet viser gode resultater. Det har vært en overgang fra blålystjenester til mer forebyggende tjenester, og forbruket av tjenester har gått ned.

Helhetlige pasientforløp er svaret

Bjørg Torill Madsen, direktør for Helse og mestring i Lillestrøm kommune avsluttet samlingen.

- Vi har en helsetjeneste som er blant verdens beste, men morgendagens tjenester må være vesentlig annerledes enn gårsdagens tjenester, sa hun.

I løpet av 2022 er det utviklet en ny strategi for Helsefelleskapet Ahus og kommunene. Madsen sa at integrerte helsetjenester og helhetlige pasientforløp i stor grad må være svaret på framtidens utfordringer.

- Da må vi jobbe tett sammen om løsningene. Den store utfordringen vår er kompleksiteten i tjenester og tilbud, samtidig er det helheten som gir samlet effekt og gode opplevelser hos brukere og pårørende.

Program

Bilder av postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmos presentasjon
Solveig Rostøl Bakkens presentasjon
Cathrine Myhre Stenbrenden og Gunn Frøydis Holtets presentasjon: Hurdal kommune
Linn Therese Fjells presentasjon: Rælingen kommune
Anders Veges presentasjon
Merethe Andreassen Lands presentasjon om videreføring i Østre Agder
Adisa Hodzics presentasjon
Siv Anita Westheim og Ida Sørlies presentasjon: Kongsvinger kommune
Bendik Westlund Hegnas presentasjon om Integrerte helsetjenester for skrøpelige eldre
Bjørg Torill Madsens presentasjon om helsefellesskap og gode pasientforløp

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg (opptak fra fjerde samling på Helgeland)
Solveig Rostøl Bakkens innlegg (opptak fra tredje samling på Helgeland, oktober 2022)
Gunn Frøydis Holtet og Cathrine Myhre Stenbrendens innlegg
Linn Therese Fjells innlegg
Merethe Andreassen Lands innlegg
Adisa Hodzics innlegg
Siv Anita Westheim og Ida Sørlies innlegg
Bendik Westlund Hegnas innlegg
Bjørg Torill Madsens innlegg