Forbedringsteamet i Tønsberg valgte et utradisjonelt tema for sitt arbeid, identifisering og kartlegging av selvmordsrisiko, og kommunepsykolog og psykologspesialist Tanja Sætre Ekeid presenterte arbeidet.

Spesialrådgiver Sissel Andreasen i Horten kommune sa i sitt innlegg at de så på samlingen som en kickstart på fortsettelsen.

Vellykket implementering

Hege Andersen, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet og leder Kontinuerlig forbedring UNN HF, ga et forskningsbasert blikk på hva som fungerer i forbedringsarbeid og gir varige resultater. Endringsprosesser i helsevesenet innebærer en kollektiv atferdsendring, og dårlige forberedelser er årsaken til halvparten av alle mislykkede store organisasjonsendringer.

- Det som kjennetegner de som lykkes er robuste data, legedeltakelse, tverrfaglige team, relevant opplæring, forbedringskultur og eierskap i ledelsen, sa Andersen.

Skrøpelige eldre

Tittelen på innlegget til professor emeritus Anders Grimsmo var oppfølgingsteam og tverrfaglig samarbeid. Grimsmo snakket i innlegget sitt også om skrøpelige eldre. I et oppsummerende refleksjonsnotat har Grimsmo utdypet dette temaet.  

Innlegget til Marte Sofie Wang-Hansen, geriater ved Sykehuset i Vestfold HF og Ragna Gjone, virksomhetsleder i Larvik kommune handlet også om skrøpelige eldre. Sykehuset og kommunen samarbeider om prosjektet kartleggingsteam for eldre som hadde oppstart 1. mars i år. Kommunen har også etablert helsestasjon for eldre.

Måleverksted 25. august

Psykologspesialist Nils-Øivind Offernes, som holdt innlegg på samlingen, vil også gi deltakerne praktisk bistand i arbeidet med målinger i forbedringsarbeid. Måleverkstedet vil bli arrangert på Thon Partner Hotel Horten torsdag 25. august.

Fjerde nettverkssamling arrangeres 30. november og 1. desember 2022.  

Charlotte Andersson Bjørnsen og Marte Gundersen Berg holdt innlegg om snuoperasjon overliggerdøgn i Tønsberg kommune.

Program (PDF)

Bilder av postere (PDF)

Presentasjoner (PDF)
Sigrid J. Askum: Modell for læringsnettverket – hvor er vi nå?
Anders Vege: Systematisk kvalitetsforbedring
Nils-Øivind Offernes: Hvordan bruke målinger i forbedringsarbeid
Rudi Kirkhaug: Etisk kompetanse og lederskap
Christine Haga Sørlie: Etisk refleksjon – kvalitet og medarbeiderskap
Tanja Antoinette Sæthre Ekeid: Forbedringsarbeid i Tønsberg
Sissel Andreassen: Forbedringsarbeid i Horten
Hege Andersen: Hva er hemmeligheten med vellykket implementering?
Anders Grimsmo: Tidlig innsats i gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?
Helsesamarbeid i Vestfold
Samhandlingsprosjektet: Tverrfaglig kartleggingsteam for integrerte helsetjenester
Marte Gundersen Berg og Charlotte A. Bjørnsen: Snuoperasjon overliggerdøgn

Videoopptak
Christine Haga Sørlies innlegg: Etisk refleksjon – kvalitet og medarbeiderskap
Rudi Kirkhaugs innlegg: Etisk kompetanse og lederskap
Tanja Sæthre Ekeids innlegg: Forbedringsarbeid i Tønsberg kommune
Sissel Andreassens innlegg: Forbedringsarbeid i Horten kommune
Hege Andersens innlegg: Hva er hemmeligheten med vellykket implementering?
Anders Grimsmos innlegg: Oppfølgingsteam og målepunkter for gode pasientforløp
Presentasjon av samhandlingsarenaer og forbedringsarbeid i Vestfold
Marte Sofie Wang-Hansen og Ragna Gjones innlegg: Tverrfaglig kartleggingsteam for integrerte helsetjenester
Marte Gundersen Berg og Charlotte Andersson Bjørnsens innlegg: Snuoperasjon overliggerdøgn