En suksessfaktor er å koble arbeidet i læringsnettverket med det som skjer i regionen. Vege trakk også fram at Hva er viktig for deg?, en sentral del av Gode pasientforløp, samvalg, Legeforeningens kampanje Gjør kloke valg og helsekompetanse egentlig er fire sider av samme sak. Det handler om hvordan helsevesenet møter brukerne – mer mestring og bedre funksjon.

Anders Grimsmo om samvalg

Polyfarmasi introduserer skrøpelighet og kognitiv reduksjon hos eldre to til fire år tidligere enn naturlig utvikling skulle tilsi. Nær halvparten av fastlegens konsultasjoner gjelder innbyggere med polyfarmasi.

- Når det gjelder forebyggende behandling må nytten være mye større enn ulempene ved behandlingen, sa Anders Grimsmo.

Grimsmo avsluttet innlegget sitt med å reklamere for 4-meter gangtest. Dette er en enkel og svært god test som måler allment fysisk funksjonsnivå og funksjonsfall, predikerer falltendens og leveutsikter.

Sør-Varanger kommune og Klinikk Kirkenes

Anita Vangen, teamleder i Sør-Varanger kommune, og Kristin J. Pedersen, samhandlingskoordinator i Klinikk Kirkenes, fortalte om hvordan de tverrfaglige forbedringsteamene i kommunen og på sykehuset har arbeidet med å skape et partnerskap, blant annet ved å gjennomføre felles workshops. Selv om læringsnettverket er over, så fortsetter samarbeidet. Det er vedtatt tre års felles arbeid med forløp. Og ikke minst, arbeidet skal spres til de kommunene som ikke har vært med.

- Før læringsnettverket, så snakket vi sammen, men ikke slik vi gjør nå. Vi har lært mye av hverandre og om hverandre, sa Anita Vangen.

UNN Harstad og Harstad kommune

Enhetsleder Lisbeth Spansvoll og fagsykepleier Rita Hofsøy fortalte om forbedringsarbeidet på UNN Harstad, hvordan det har vært forankret, hvordan forbedringsteamet og har jobbet og hvordan de har informert om arbeidet.

Rådgiver Rita Helme fortalte om hvordan Harstad kommune har arbeidet med samhandling og hvordan de har brukt forbedringssirkelen. Tanken bak arbeidet har vært å teste seg fram til den beste løsningen. De har laget mal for innleggelsesrapport og flere sjekklister som fortsatt er under utvikling.

Etisk refleksjon og verdibevissthet

Leder av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS, Christine Haga Sørlie, presenterte resultater av en evaluering av refleksjon og verdibevissthet og betydningen for kvalitet, trivsel og samhandling i kommunale helse- og omsorgstjenester som ble gjennomført høsten 2018.

Etisk refleksjon gjør det enklere å finne de gode løsningene og gir verktøy til de modige møtene.

Forprosjekt Akson

Kjell Aasheim, spesialrådgiver i KS, presentert Akson, et forprosjekt for helhetlig samhandling og en felles kommunal journal utenfor Midt-Norge.

Deltakerne på nettverkssamlingen hadde mange kommentarer og spørsmål til dette arbeidet. Blant at løsningen ikke må være diagnosespesifikk, men heller ikke fag-, organisasjons, tjeneste- eller institusjonsspesifikk.

Det som er viktig for pasienten må også få makt i løsningen, og det er viktig å ha et blikk på brukerne med store og sammensatte lidelser. De pårørende er en viktig ressurs som bør inkluderes, og dette bør være en del av helhetsløsningen.

Vellykket implementering av forbedringsarbeid

Hege Andersen leder arbeidet med kontinuerlig forbedring på UNN og tok doktorgraden sin på kvalitetsforbedring i sykehus ved bruk av Lean-metodikk.

- Forbedring handler om mot, sa Andersen i sitt innlegg om hva som på hva som fungerer i forbedringsarbeid og gir varige resultater sett med et forskningsbasert blikk.

Program

Postere

Presentasjoner
Anders Veges innledning
Anders Grimsmo om samhandling og forebygging
Forbedringsteam Sør-Varanger kommune og Klinikk Kirkenes
Forbedringsteam UNN Harstad
Forbedringsteam Harstad kommune
Kjell Ove Hveding om arbeidsglede
Christine Haga Sørlie om etisk refleksjon og verdibevissthet
Kjell Aasheim og forprosjekt Akson
Hege Andersen og vellykket implementering av forbedringsarbeid
Anders Veges avslutning

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg om samhandling og forebygging
Anita Vangen og Kristin J. Pedersen om tverrfaglig samarbeid mellom Sør-Varanger kommune og Klinikk Kirkenes
Lisbeth Spansvoll og Rita Hofsøy om forbedringsarbeidet på UNN Harstad
Rita Helme om forbedringarbeidet i Harstad kommune
Christine Haga Sørlie om etisk refleksjon og verdibevissthet
Hege Andersens innlegg om implementering
Anders Veges innlegg om veien videre