Alle nettverkssamlinger i Gode pasientforløp har postervandring på programmet tidlig første dag. Da er det satt av tid til å studere plakatene som beskriver arbeidet i de ulike forbedringsteamene. Den mest iøynefallende posteren denne gangen tilhørte Ryen helsehus.

Visuelt notat
Ryen helsehus er ett av fire helsehus i Oslo og har kun korttids- og rehabiliteringsplasser. I april arrangerte forbedringsteamet en kick-off der de presenterte arbeidet sitt i løpet av to halvdagsseminarer. De ansatte fikk vite hva arbeidet i læringsnettverket innebærer, hva målet med arbeidet er og hvordan dette vil påvirke de ansattes arbeidshverdag. Forbedringsteamet hadde blant annet med seg en tegner som illustrerte arbeidet de holder på med i et såkalt visuelt notat som har blitt godt mottatt.

- Vi har innført systematiserte tavlemøter og opplæring i dette. Det har bidratt til bedre forståelse av hva vi er flinke på og hva som mangler. Teamet arbeider nå med basiskompetanse og hvordan framheve denne, fortalte Magnus Slettjord som er leder av forbedringsteamet.

Kåres pasientforløp
Som på samling nummer to ble det gitt en presentasjon av Kåres pasientforløp – primært overgangene. Representanter fra alle forbedringsteamene i Oslo har jobbet sammen med å skissere utfordringene i dette pasientforløpet. Kåre fikk dessverre oppleve mange overganger i sitt forløp, der de involverte partene var lite flinke til å dele informasjon, og der pasienten slett ikke var involvert. Gjennomgangen synliggjorde betydningen av det arbeidet som gjøres i Gode pasientforløp.

Oslos pasient- og brukerombud Anne Lise Kristensen snakket i sitt innlegg om brukermedvirkning i forbedringsarbeid – både på system- og individnivå. Hun understreket at forbedringsarbeid blant annet handler om avvikshåndtering, og at det å lære av uønskede hendelser i høyeste grad er et lederansvar. Kristensen trakk også fram betydningen av et klima på arbeidsplassen der det er åpenhet om uønskede hendelser.

Professor Anders Grimsmo deltok hele dag én – både med innlegg om innføring av pasientforløp i praksis og som støtte da forbedringsteamene arbeidet med hvordan de skal gå fra plan til implementering.

Videopptak fra samlingen
Anders Grimsmo: Tverrfaglig team, modeller og evaluering
Anders Grimsmo: Implementering av komplekse intervensjoner
Anders Vege: Hva er viktig for deg?
Anne Lise Kristensen: Noen erfaringer fra Ombudet
Representanter for alle forbedringsteam i Oslo: Kåres pasientforløp