Som vanlig på samling nummer tre holdt Anders Grimsmo innlegg om oppfølgingsteam og målepunkter for gode pasientforløp.

- Ved samarbeid i team kan en frigjøre ressurser som kan benyttes i andre deler av helsetjenesten, sa Grimsmo.

Det var innlegg om implementering, etisk refleksjon, kvalitetsforbedring og bruk av målinger i forbedringsarbeid. Posterne viser at mange av kommunene har kommet godt i gang med målinger.

De 160 deltakerne på samlingen fikk også høre et engasjert innlegg om brukerperspektivet og hvordan teamet på Notodden sykehus har arbeidet. Fire av forbedringsteamene presenterte arbeidet sitt.

Askøy og Alver

Torunn Søgaard og Nina Steinfeld presenterte Askøy kommunes forbedringsarbeid. Målet for arbeidet er at pasient og pårørende opplever et godt og helhetlig pasientforløp med god kommunikasjon og samhandling i hele forløpet. Teamet har prioritert arbeidet med Hva er viktig for deg?-samtaler, økt pårørendeinvolvering og tildeling av primærkontakt i hjemmetjenesten.

Simon Grandahl holdt innlegg om arbeidet i Alver kommune. Intervjuer med brukere ved oppstart av læringsnettverket viste at det tok for lang tid å få på plass hjelpemidler i hjemmet etter utskriving fra sykehjem. For å få til bedre samhandling om hjelpemidler, ble forbedringsteamet utvidet med flere medlemmer innen fysioterapi og ergoterapi. Teamet har også prioritert  gjennomføring av Hva er viktig for deg-samtaler. Det ble gjennomført en temasamling 25. januar der sykehjemstjenesten og hjemmetjenesten delte sine erfaringer, og de var kun gode, men oppsummeringen viser at opplæringen må tilpasses.

Eidfjord kommune

Elisabeth Hovland og Linda Kydland delte erfaringer fra arbeidet i Eidfjord. Forbedringsteamet består av to sykepleiere og to helsefagarbeidere som møtes cirka månedlig. Teamet har informert og forankret arbeidet internt, og forbedringsarbeidet skal også presenteres i formannskapsmøtet i mars.

Teamet har laget en sjekkliste for innkomst der Hva er viktig for deg?-samtalen er med. De planlegger undervisning i Hva er viktig for deg?-samtalen i mars og skal i år som i fjor markere Hva er viktig for deg?-dagen. På planen står også en ny brosjyre om Eidfjord Bygdaheim. Her skal det med informasjon om autonomi og brukermedvirkning.

Haukeland universitetssjukehus, seksjon for samhandling

Merete Eide Hernes sa i sitt innlegg at arbeidet i forbedringsteamet er forankret i prosjektet Trygge overganger ved inn- og utskriving av pasienter. Teamet vil prioritere å rydde i eget hus, slik at sykehuset bidrar til at kommunene får rett informasjon til rett tid.

Det har blitt gjennomført en kartlegging av kunnskapsnivået rundt samhandling, inn- og utskriving og PLO-meldinger hos pleiepersonell på sykehuset i forkant av ny opplæring. 62,5 prosent av de som deltok i undersøkelsen svarte at de i noen grad, i stor grad eller i svært stor grad har behov for mer opplæring i samhandling og pleie- og omsorgsmeldinger.

I mars 2023 vil det bli arrangert 12 halvdagsseminarer for ansatte i Helse Bergen. Det arbeides også med å få på plass en opplæringspakke som blant annet skal bestå av et e-læringskurs i inn- og utskriving.

Program

Bilder av postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmos presentasjon
Hege Andersens presentasjon
Rudi Kirkhaugs presentasjon
Nils-Øivind Offernes’ presentasjon
Tone Steinfeld og Torunn Søgaards presentasjon: Askøy kommune
Simon Grandahls presentasjon: Alver kommune
Elisabeth Hovland og Linda Kydlands presentasjon: Eidfjord kommune
Merete Eide Hernes' presentasjon: Helse Bergen
Solveig Rostøl Bakkens presentasjon
Ellen Marie T. Hufthammers presentasjon

Videoopptak
Nils-Øivind Offernes om målinger i forbedringsarbeid
Tone Steinfeld og Torunn Søgaards innlegg om Askøy kommune
Simon Grandahl innlegg om Alver kommune
Elisabeth Hovland og Linda Kydland innlegg om Eidfjord kommune
Solveig Rostøl Bakkens innlegg
Ellen Marie T. Hufthammers innlegg