På tredje nettverkssamling i Gode pasientforløp er professor Anders Grimsmos innlegg om oppfølgingteam og målepunkter for gode pasientforløp en viktig programpost. 

- Kunnskap, mot, tålmodighet og styrke er det som må til når en skal implementere endringer, sa professor Kjell Arne Røvik da han snakket om å gå fra plan til implementering og hvordan lede for å nå mål.

Måling er nødvendig for å sikre at forbedringsteamene oppnår planlagte resultater og at brukerne/pasientene erfarer dette. På første dag i samlingen var det satt av tre timer til måleverksted for måleansvarlige i forbedringsteamene.

Brukermedvirkning på system- og individnivå er sentralt i arbeidet i læringsnettverkene.
- Reell brukermedvirkning forutsetter at hver eneste fagperson møter hver eneste bruker som et medmenneske. Reell brukermedvirkning forutsetter at paternalismen må vike, og reell brukermedvirkning handler i hovedsak om holdninger. Finn din indre bruker, prøv å sette deg i brukerens sted, sa Elisabeth H. Hals fra Høgskolen i Innlandet i sitt innlegg.

På programmet stod også presentasjon av gode overganger fra sykehus til kommune. Representanter fra SI Kongsvinger og kommunene i sykehusets nedslagsfelt fortalte de 180 deltakerne på samlingen om hvordan de samarbeider og hva som er suksessfaktorer for gode overganger fra sykehus til kommune.  

Forbedringsteamet i Sør-Fron kommune har valgt å arbeide med sjekkliste for innkomst og utskriving fra korttidsavdelingen, og de har gjennomført målinger for å sjekke etterlevelse av målepunktene. I Ringsaker kommune vil brukermedvirkning med fokus på mål, tverrfaglig samarbeid og mestring være sentralt i det videre arbeidet. Hoftebruddprosjektet ble presentert av representanter fra Sykehuset Innlandet og Gausdal kommune.

Fjerde og siste samling i læringsnettverket i Hedmark og Oppland vil bli arrangert på Hamar 4. og 5. desember 2018.

Videoopptak av foredragene:

Anders Vege
https://vimeo.com/album/4409370/video/260377054

Kjell Arne Røvik
https://vimeo.com/263838260

Elisabeth Hals
https://vimeo.com/260400615

Huy Tien Dang
https://vimeo.com/260393203