Nettverket i Telemark har bestått av ti kommuner i Øvre Telemark og Sykehuset Telemark avdeling Notodden.

Sykehuset Telemark avdeling Notodden

Ellen Marie Hufthammer, fagsykepleier medisinsk sengepost, sa i sitt innlegg at noe av det beste med å delta i læringsnettverket er et tettere samarbeid med kommunene. Forbedringsteamet har arrangert fagdager og laget pasienttilpassede flyers blant annet med informasjon om «hva er viktig for deg?». De har også gjennomført prosjekter med Notodden og Seljord kommuner. Leder av forbedringsteamet har også deltatt på flere konferanser og samlinger for å dele erfaringene fra arbeidet på sykehuset.  

- For oss har det vært viktig med ledelsesforankring, derfor har det vært viktig med informasjon, sa Hufthammer.  

Seljord kommune og Notodden sykehus

Seljord inviterte sykehuset til samarbeid. Noe av bakgrunnen var en pasient som var innlagt på sykehus 11 ganger i løpet av 2022. Prosjektet er svært godt ledelsesforankret, og Line Dahl Haugholmen, sykepleier i Seljord kommune, fortalte hovedmålet var å sikre gode og trygge pasientforløp via tidlig samarbeidsmøter.

Det er utarbeidet sjekkliste for samarbeidsmøtene. Til nå har det vært fem pasienter, men kun behov for møte i ett av tilfellene. Haugholmen understreket at å vurdere behov for møte har en verdi i seg selv, også når det ikke blir arrangert møte.

Nå er det ikke lenger vi på sykehuset og de ute i kommunene. Det er oss!

Notodden kommunes erfaringer med CFS

Jan Eilert Pedersen, spesialist i klinisk allmennsykepleie (AKS) holdt innlegg om kommunens erfaringer med Clinical fraility scale (CFS). Poenget med å bruke en skala for å vurdere skrøpelighet er tredelt. Bruken er viktig for å kunne gjennomføre intervensjoner. Å vite graden av skrøpelighet er også viktig for kommunikasjon og oversikt, slik at helsepersonell får en felles forståelse av pasientens skrøpelighetsnivå. Bruken av CFS er også viktig for å kunne sette mål for behandling og omsorg.

Hjartdal kommune

Roar Spangelid, enhetsleder Hjartdal omsorgssenter, fortalte i sitt innlegg at de ansatte har fått mer kunnskap om hverandres rutiner og oppgaver gjennom deltakelsen i Gode pasientforløp. Medarbeiderne har blitt mer samkjørte, bruker felles verktøy og har blitt mer oppmerksomme på det som er viktig for pasienten.

Notodden kommune

Sissel Brenna Skogholt, rådgiver helse og omsorg, sa at arbeidet i Notodden startet med intervjuer av fem pasienter, og det var tydelig at problemet var overgangene i pasientforløpet. Tre forbedringsområder ble identifisert; mer informative sammenfatninger i Profil, bedre informasjon i innleggelsesrapporter til sykehjem eller sykehus og rask samstemming av legemiddellister.

Teamet har utarbeidet retningslinje for skriving av sammenfatning samt mal med hjelpetekst. Det er også utarbeidet retningslinje for «hva er viktig for deg?». Etter varierende mottagelse av de nye retningslinjene i starten, er bruken nå økende og retningslinjene oppleves som nyttige.

- Du kan yte bedre tjenester, når du kjenner pasienten litt bedre, sa avdelingsleder Vilde Vaagen Huso.

Seljord kommune

- Det som er viktig i gode pasientforløp er den gode samtalen, sa fysioterapeut Ragnhild Skrede.

Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en god metode for å få fram pasientens synpunkter. I Seljord har de etablert en MI-ressursgruppe som møtes én gang i måneden. Deltakerne skal spre det de lærer i sine avdelinger, slik at den gode samtalen blir tema.

En av de viktigste tingene i motiverende intervju er å stille åpne spørsmål. Dette øver deltakerne i ressursgruppa mye på. De jobber også med verdier, holdninger og presist språk.

Program

Bilder av postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmos presentasjon
Solveig Rostøl Bakkens presentasjon
Ellen Marie T. Hufthammer og Line Dahl Haugholmens presentasjon
Jan-Eilert Pedersens presentasjon
Roar Spangelids presentasjon
Anders Veges presentasjon
Elin Rogn Nilsens presentasjon
Sissel Brenna Skogholt og Vilde Vaagen Husos presentasjon
Ragnhild Skredes presentasjon
Anne Kjersti Tynes’ presentasjon
Samhandlingskoordinatorenes presentasjon

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg
Ellen Marie T. Hufthammer og Line Dahl Haugholmens innlegg
Jan-Eilert Pedersens innlegg
Roar Spangelids innlegg
Sissel Brenna Skogholt og Vilde Vaagen Husos innlegg
Ragnhild Skredes innlegg
Anne Kjersti Tynes’ innlegg
Samhandlingskoordinatorenes innlegg

Statusrapport Sykehuset Telemark, avdeling Notodden