God samhandling for barn og unge

I perioden 2014-2016 deltok Thomas K. Tollefsen på samlinger i læringsnettverk for God samhandling for barn og unge. Læringsnettverkene ble gjennomført i Aust-Agder, Vest-Agder, Oslo/Østlandet og Tromsø/Nord-Norge. Tollefsen bidro blant annet med innlegg om kvalitet i tjenestene. Satsingen Nasjonalt læringsnettverk for God samhandling for barn og unge videreføres til utgangen av 2023.

Psykolog Thomas Kristian Tollefsen forsvarte i desember 2020 doktorgraden sin ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Tollefsen har evaluert bruken av Hva er viktig for deg? som et samtaleverktøy i psykiske helsetjenester for ungdom.

Studien som omfattet 150 ungdommer i alderen 12-23 år i 11 kommuner på Østlandet viser at bruken av dette spørsmålet gjorde at ytre, ukontrollerbare hendelser i mindre grad påvirket de unges psykiske helse. Deltakerne rapporterte bedring på egendefinerte mål og vansker etter behandlingen. Imidlertid ble det ikke funnet at denne tilnærmingen lyktes med å redusere symptomer på psykisk uhelse.

Bruken av Hva er viktig for deg? ble også tatt godt imot av hjelperne, og spørsmålet ga en konkret retning, mer struktur og kontinuitet i arbeidet. Metoden ble opplevd som en enkel måte å kartlegge ungdommers vansker, mål og behov på.

Verktøyet Hva er viktig for deg?

Verktøyet innebærer at hjelperen stiller spørsmålet «hva er viktig for deg?» i den første økten med den unge. I samarbeid med hjelperen bestemmer ungdommen de tre viktigste vanskene, temaene eller målene han eller hun ønsker å jobbe med i samtalene. Et tema kan for eksempel være: «Det er viktig for meg å ha det bra når jeg snakker med moren min».

De tre temaene følges opp i samtalen med hjelperen, og ungdommen skårer i hvert møte temaene på en skala fra én til ti, der ti er best. Dette innebærer at det som er viktig for den unge blir styrende for samtalene.

Halvparten av ungdommene i studien ble stilt spørsmålet «hva er viktig for deg?», den andre halvparten var kontrollgruppe. 52 ansatte i primærhelsetjenesten var med i studien og 27 av helperne deltok i fokusgrupper og intervjuer.

Ta de unge på alvor

Tollefsen er særlig opptatt av at barn og ungdommers perspektiv skal løftes fram og tas på alvor, når de mottar hjelp for psykiske vansker. Derfor er det viktig å ta hensyn til svaret.

- Når man stiller spørsmålet «hva er viktig for deg?», så må man ta svaret alvorlig. Gjør man ikke det, så kan det virke devaluerende, sier Tollefsen.

Det at «hva er viktig for deg?» er et åpent spørsmål, gir andre føringer enn om man for eksempel spør «hva kan jeg hjelpe deg med?». Tollefsen forteller at metoden må brukes aktivt, og de som skal benytte den må få opplæring i bruken.

- Det er ungdommens verktøy, og vil ikke de bruke det, så gjør vi ikke det. Ellers bryter vi med dette med brukermedvirkning.

Anbefaler kommunene å stille ungdom spørsmålet

Forskning viser at psykiske helseproblemer blant unge øker. Tidlig hjelp er viktig for å forebygge problemer senere i livet. Gode tilbud i kommunene kan derfor ha stor betydning for folkehelsen.

Det å gi ungdommer en sterkere stemme, både når det gjelder å identifisere helseproblemer og å finne passende løsninger, kan bidra til å sikre høyere kvalitet på de psykiske helsetjenestene de mottar.

- Jeg håper å redusere stigmaet ved psykisk uhelse ved å fokusere på det som er viktig for den unge, avslutter Thomas Tollefsen.

Avhandlingen til Tollefsen har følgende tittel: What Matters to You? How Systematic Idiographic Measurement May Help Make Primary Mental Health Services More Effective and Empowering for Adolescents. Studien ble finansiert av Stiftelsen Dam og Regionsenter for barn og unges psykiske helse.

RBUP tilbyr nå opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet Hva er viktig for deg? Se mer informasjon på RBUPs nettsider.  

Referanser:

Tollefsen, T. K., Neumer, S.-P., & Berg-Nielsen, T. S. (2020). “What Matters to You?”: A Randomized Controlled Effectiveness Trial, Using Systematic Idiographic Assessment as an Intervention to Increase Adolescents’ Perceived Control of Their Mental Health

Tollefsen, T. K., Darrow, S. M., Lohne, V., & Berg-Nielsen, T. S. (2020). Experiences with Using an Idiographic Assessment Procedure in Primary Mental Health Care Services for Adolescents

Tollefsen, T. K., Darrow, S. M., Neumer, S.-P., & Berg-Nielsen, T. S. Adolescents’ Mental Health Concerns, Reported with an Idiographic Assessment Tool