Dette bidrar til et fruktbart samarbeid med å nå målene som settes for den enkelte og til reell brukermedvirkning. Ved å lytte til og forstå hva som er viktig for den enkelte, jobbes det mer målrettet, systematisk og hensiktsmessig og det kan kontinuerlig gjøres vurderinger om tiltakene treffer. Altså en vinn-vinn-situasjon for alle parter! Så dette bør vi fortsette med!

Åpenhet, tillit og trygghet

«Hva er viktig for deg» handler om å sette pasientens helsetjeneste i fokus og bidra til at beslutninger om den enkeltes pasientforløp ikke tas uten pasienten. Spørsmålet innbyr til dialog, noe som er kjernen i et godt samarbeidsforhold mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteyter. «Hva er viktig for deg»-dialogen bidrar til åpenhet, tillit og trygghet, noe som er viktig når mål og tiltak skal utformes. Og gjennom nettopp denne dialogen vil også ressurser hos den enkelte trekkes fram, understøttes og nyttiggjøres. Noen ganger kan spørsmålet handle om å finne ut hva en person trenger hjelp til, andre ganger kan spørsmålet medføre en dypere og mer inngående refleksjon om hva som skal til for å kunne leve et godt liv.

Reell brukermedvirkning

Spørsmålet innebærer samtidig en utfordring for den tradisjonelle fagrollen som «ekspert». I bunn og grunn handler det om å bistå personen i å finne målene og løsningene som er viktigst og best for den enkelte, fremfor å komme med de raske svarene på vegne av pasienter, brukere og pårørende.

For å lykkes med medvirkning i praksis må dialogen tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. «Hva er viktig for deg» er et godt utgangspunkt for reell brukermedvirkning. Samtidig er det også viktig å forstå og respektere at det kan være vanskelig å svare på spørsmålet «hva er viktig for deg?». Dialogen rundt hva som er viktigst for pasient, bruker og pårørende må derfor tilpasses den enkelte.

Unngå bjørnetjenester

Tillit og trygghet er viktig på individnivå, men også på systemnivå. Ledere som jobber på systemnivå må også kjenne godt til hva som er spesielt viktig for pasienter, brukere og pårørende som er i behov av helse- og omsorgstjenester. Både innen kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester skal pasient- og brukerrepresentanter høres i forbindelse med utforming av tjenester og planer for virksomheten. God og tidlig involvering av pasienter, brukere og pårørende på systemnivå kan bidra til mer treffsikre tjenester; til tjenester som er i tråd med hva ulike pasient- og brukergrupper faktisk er i behov av, fremfor hva ledere og ansatte i tjenestene tror de er i behov av.

En viktig erfaring jeg, og flere med meg, har gjort oss ved å stille spørsmålet: «Hva er viktig for deg», er nettopp at det er forskjell på hva en tror er viktig for sine pasienter/brukere og hva som faktisk betyr mest for dem. For mange er det å klare seg selv i hverdagen det aller viktigste. Det innebærer at tjenestene må bygges opp på en måte som understøtter muligheten til å klare seg selv, uten helse- og omsorgstjenester. Som en representant fra en kommune jeg har vært i dialog med nylig sa: «Vi må slutte å gi bjørnetjenester.» Jeg er helt enig. I dette ligger det at vi må være mer opptatt av å se på om tjenester og tilbud faktisk er til nytte for pasienten/brukeren; om tiltakene bidrar til økt livslengde og/eller livskvalitet, om de er i tråd med alvorligheten til pasientenes tilstand her og nå og frem i tid.

Aktiv involvering

Under Pasientsikkerhetskonferansen i 2022 fikk vi møte Thea Maria Rytterager. Hun fortalte sin historie om møtet med helse- og omsorgstjenestene – og det var ingen god historie. Hjelpen hun fikk var ikke tilpasset det hun trengte og var ikke til nytte, verken for henne eller hjelpeapparatet. Kunne dette vært unngått hvis hun hadde fått spørsmålet: «Hva er viktig for deg?»

Det er en økende bevissthet rundt viktigheten av å gi pasienter og brukere mulighet til å være aktivt involvert i sitt eget behandlingsforløp også for å forbedre pasient- og brukersikkerheten i helsetjenesten.

Å være involvert i beslutninger om egen helse er en lovfestet rettighet for alle pasienter. De fleste ønsker mer informasjon om sin helsetilstand og foretrekker å ha en aktiv rolle i beslutninger.

Helsedirektoratet har i mange år jobbet med pasientsikkerhet og kvalitet gjennom I trygge hender 24/7. Vi får heldigvis stadig mer kunnskap om at vi kan oppnå betydelige gevinster både for sikkerheten i helsetjenesten og behandlingsresultatene for den enkelte. Og ikke minst for pasientens opplevelse av møtet med helsetjenesten når de behandles som partnere og får reell innflytelse i vurderinger og beslutninger om egen behandling og oppfølging.

Samvalg

Et litt nyere begrep er samvalg. Samvalg er en prosess der pasienten og helsepersonell jobber sammen for å ta beslutninger om behandlingen. Dette innebærer at pasienten får informasjon om behandlingsalternativer, fordeler og ulemper ved disse. Et av målene ved samvalg, er at valget som tas skal være i tråd med hva som er viktig for den enkelte. Kommunikasjonen mellom pasient og behandler blir bedre ved å involvere pasienten mer, og på den måten bidrar samvalg til bedre beslutninger. Pasienten får mer kunnskap om fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsalternativene og tar mer informerte valg. Samvalg gir økt livskvalitet, bedre resultater av behandlingen og at pasienten følger i større grad opp behandlingen slik det er avtalt.

Helsedirektoratet utarbeider veiledere, retningslinjer og nasjonale faglige råd. I mange av våre normerende produkter snakker vi om personsentrert omsorg. Spørsmålet “Hva er viktig for deg” er en forutsetning for å utøve personsentrert omsorg som handler om et samspill mellom pasient, helsepersonell og pårørende og hvor fagkunnskap og pasientens ønsker og behov tillegges like stor vekt. Spørsmålet er også helt sentralt for å kunne foreta et reelt samvalg.

Nytte, ressurs og alvorlighet

Det er viktig at befolkningen har tillit til at hjelpen er der – hvis det skulle bli behov for det. Befolkningen skal være trygge på at de har tilgang på rett hjelp, til rett tid og på rett sted.

Grunnleggende verdier for tjenestene er blant annet menneskeverd, likeverd og rettferd. Alle mennesker er like mye verdt, skal ha likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester og ressursene skal fordeles på en rettferdig måte. Helsedirektoratet arbeider nå, sammen med KS og andre aktuelle samarbeidspartnere i sektoren, med å utarbeide en nasjonal faglig veileder for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Veilederen skal beskrive hvordan prinsippene for prioritering kan operasjonaliseres og anvendes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, på ulike nivåer og beslutningssituasjoner. For å bidra til mer likeverdige prioriteringer i hele helse- og omsorgstjenesten gjelder nå de samme prioriteringskriteriene, nytte, ressurs og alvorlighet, for både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Det betyr at når det er spørsmål om prioritering av tiltak, skal beslutningen som tas bygge på en samlet vurdering av forventet nytte av tiltaket, tilstandens alvorlighet og ressursene tiltaket legger beslag på.

Samhandling i system

«Hva er viktig for deg» er en del av satsningen Gode pasientforløp. I dette ligger det at de ulike tjenestene innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten samhandler med hverandre på en slik måte at brukeren, pasienten og pårørende opplever et helhetlig tilbud. Ved å sette samhandling i system, sikrer vi at tjenestene henger sammen og jobber mot samme mål. Med god samhandling får vi til at den ene vet hva den andre gjør.

Inn- og utskrivelse fra sykehus fungerer godt fordi kunnskap og nødvendig informasjon er gitt videre til de neste som skal overta ansvaret for oppfølgingen av pasienter, brukere og pårørende. Det samme gjelder samarbeidet ved overføring mellom tjenester og tilbud innad i kommunale helse- og omsorgstjenester og i sykehus. For å styrke denne samhandlingen mellom sykehus og kommuner, så har det blitt etablert 19 helsefellesskap. Dette er en samhandlingsarena som har som mål å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester – både fra spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det er tiende året vi i Norge markerer Hva er viktig for deg?-dagen. Denne dagen er en flott måte å markere at det klokeste vi gjør er å lytte til og handle ut fra hva pasienter, brukere og pårørende mener er viktigst for dem.