KS, NHO og Virke har i fellesskap utarbeidet et beregningshefte for å vise hva hjemmetjenester og en sykehjemsplass koster.

Pleie og omsorgstjenestene er den største budsjettposten i kommunene, og det er viktig for kommunene å ha innsikt i disse tjenestene. Beregningsheftet viser hvilke faktorer som bestemmer enhetskostnadene i pleie og omsorgstjenesten, og hvordan kommunene kan beregne og vurdere enhetskostnader i sykehjems- og hjemmetjenesten. Dette må til for å finne ut hvor mye pleie man kan få ut av pengene man har til rådighet, og for å kunne foreta reelle sammenlikninger med seg selv over tid, eller mellom egne sykehjem. Det er utarbeidet tre regnearkmodeller som kommunene kan bruke til å foreta egne beregninger av tjenestenes enhetskostnader.

Uten kjennetegn på kvalitet vil ikke kommunen kunne vurdere tjenestene i sin helhet. Beregningsheftet viser eksempler på kvalitetsindikatorer som vil være relevante. Det er først når kunnskap om kostnader og produktivitet kombineres med kvalitet at kommunen kan vurdere om ressursene virker etter hensikten.

Beregningsheftet kan også brukes som et bidrag i en vurdering av konkurranseutsetting da det vil gi kommunene et bedre grunnlag for å vurdere kostnader ved egen drift i forhold til private leverandører.

Målgruppen for beregningsheftet er primært ledere og stabspersonell i pleie- og omsorgstjenesten, men vil også være av interesse for rådmenn og folkevalgte.