Hva får kommunene igjen ved å delta i et nettverk?
Våre dokumenterte resultater viser at kommunene får gevinster på flere områder:

 • Bedre innsikt i egne tjenester og grunnlag for endring i ressursprioriteringer
 • Bedre grunnlag for mål, styring, ledelse og beslutninger
 • Økt brukerfokus og brukermedvirkning
 • Bedre beslutningsgrunnlag
 • Styrket grunnlag for politiske prioriteringer og mål lokalt
 • Nettverksarbeid og kvalitetsundersøkelser gir grunnlag for brukerdialog og reell brukermedvirkning

Nettverksmetoden
KS tilbyr kommunene en arena for analyser av egen virksomhet, sammenligning og læring. I nettverksarbeidet øver kommunene på å utvikle analyse av tjenesten – til bruk i kommunens forbedringsarbeid. Vi er særlig opptatt av om det er en sammenheng mellom innsatsfaktorer og resultater.

Ca. 180 kommuner deltar hvert år i nettverkene. Kommunene kartlegger produktivitet, tilgjengelighet, målt og opplevd kvalitet. I 2016 gjennomførte 149 kommuner en medarbeiderundersøkelse i bedrekommune.no inkl. 10-FAKTOR.

Læring og utvikling - hvordan arbeider vi?

 • KS gir faktagrunnlag som viser likheter og variasjoner i dekningsgrad, produktivitet og effektivitet mellom kommunene
 • Kommunene får et redakap til å vurdere kvalitet i egne tjenester og å finne egne forbedringsmuligheter
 • Nettverkene har fokus på "god praksis" og læring
 • Gjennom nettverkene får kommunene grunnlag for å sammenlikne seg selv og med andre kommuner over tid  

I hvert nettverk deltar fra 8 til 12 kommuner. De sammenligner seg med hverandre, lærer av de gode eksemplene, og setter i gang forbedringstiltak i egen kommune og egne virksomheter. Gjennom bruk av styringsverktøy sammenstilles ressursbruk, tjenestetilgjengelighet, produktivitet og kvalitet. På bakgrunn av disse dataene vurderer og analyserer kommunene ulike måter å innrette seg og yte tjenester på. 

Å delta i effektiviseringsnettverk er for oss en del av et langsiktig arbeid for å skape en kultur der nye tiltak tar utgangspunkt i planer Deltakere fra Nord-Aurdal kommune i effektiviseringsnettverk for helse og omsorg 2016

Les mer om erfaringen her.

Hvilke nettverk som tilbys vil variere fra tid til annen. Det har blant annet blitt tilbudt nettverk innen:

 • Barnevern
 • Grunnskole
 • Eiendomsforvaltning
 • Helse og omsorg
 • Hverdagsrehabilitering
 • Internkontroll
 • ROBEK
 • Klimatilpasning

Hvem kan delta?

KS anbefaler at kommunen deltar med en gruppe på 3-6 personer og at det er de samme deltakerne som deltar på alle samlingene. Det er viktig å skape kontinuitet for å få nytte av nettverksdeltakelsen. På alle samlingene bør personer med særskilt ansvar for nettverkets tjenester delta. Det forventes at kommunene arbeider med temaene mellom samlingene, og derfor bør en av deltakerne ha ansvaret for oppfølging og koordinering av arbeidet i kommunen.

Hva er tjenesteanalyser?

Som en del av deltakelsen i KS' nettverk legger KS opp til at deltakerkommunene gjennom nettverket utarbeider en analyse av egen tjeneste – Tjenesteanalysen.

Lenkeblokk Icon Mer om tjenesteanalyse og eksempler fra kommuner

Påmelding

Her finner du en oversikt over alle effektiviseringsnettverk. Deltakeravgift varierer med kommunestørrelse og antall samlinger. Du kan finne informasjon om kostnader ved å trykke på det nettverket du ønsker å delta i. Her kan du også melde på din kommune.