- I snart ni måneder har Norge, i likhet med resten av verden, befunnet seg i en unntakstilstand som er unik i moderne historie. Som følge av Covid 19-viruset innførte norske myndigheter i mars 2020 de mest inngripende tiltakene i fredstid. Hverdagen for innbyggerne i alle landets kommuner ble totalforvandlet på få timer og dager. Å gjøre en evaluering av kommunenes erfaring med og håndtering av krisen er en viktig og kompleks oppgave, sier KS’ styreleder Bjørn Arild Gram.

Spørreundersøkelsen går til alle kommuner og fylkeskommuner i januar og skal bidra til å gi et samlet bilde av hvordan kommunene og fylkeskommunene har utført sine tjenester og særskilte koronaoppgaver, samt ivaretatt andre roller som myndighet, demokratiarena og samfunnsaktør under pandemien. Det er Deloitte som gjennomfører undersøkelsen på vegne av KS.

Sentrale aktører

- Kommunene og fylkeskommunene har vært sentrale samfunnsaktører gjennom hele pandemien og vil fortsatt være det utover i 2021. Det er viktig å få frem kommunesektorens egne erfaringer og vurderinger med sikte på videre læring. KS vil følge opp kommunenes syn i dialogen med staten, sier KS’ styreleder.
Det skal også gjennomføres dybdeintervjuer med utvalgte kommuner. Dybdeundersøkelsen vil belyse hva informantene har opplevd som velfungerende og gode løsninger og hva som må forbedres. Videre gir dybdeundersøkelser informasjon om hvilke nye og velfungerende løsninger som er valgt og hvorfor. Fokus er primærhelsetjenesten og beredskap/ planverk samt ivaretakelse av lokal politisk styring.

Viktig læring

Forskjeller mellom kommunene i omfang og varighet av smitte lokalt kan også gi viktige innspill i håndteringen av eventuelt fremtidige pandemier.
Hovedrapporten fra undersøkelsen skal være ferdig etter sommeren, men flere delrapporter vil legges frem underveis.