To ganger i året (januar og august) vedtar KS’ hovedstyre hvilke FoU-prosjekter som skal igangsettes for å styrke KS’ rolle som interessepolitisk aktør, arbeidsgiver og utviklingspartner. I augustmøtet ble sju nye vedtatt. Disse kommer i tillegg til de 18 prosjektene som ble vedtatt tidligere i år, hvorav de fleste allerede er utlyst.

FoU-oppdragene lyses ut fortløpende på KS’ nettsider her. Det følgende er et kort utdrag av prosjektene. De vil komme til utlysning på ulike tidspunkt.

Kommunenes erfaringer fra koronakrisen

Koronakrisen har synliggjort viktigheten av en kompetent og handlekraftig kommunesektor. Likevel har mediedekning og myndighetenes fokus i all hovedsak vært på sykehussektoren og på konsekvenser for økonomi og næringsliv. Prosjektet skal dokumentere hvordan kommunene har opplevet koronakrisen så langt, og hva som har vært de kritiske områdene.

Konsekvenser for digitaliseringen som følge av Covid-19

Formål med prosjektet er bl.a. å systematisk innhente kunnskap om hvordan og i hvilken grad kommunal sektor – på kort og lengre sikt – har blitt digitalisert som følge av Covid-19, samt å dokumentere erfaringene kommunesektoren sitter igjen med, som kan bidra til læring. De viktigste målgruppene mht. spredning av resultatene fra dette prosjektet vil være politisk og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner, samt eksterne aktører som KS har interesse av å informere.

Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen

Basert på data fra 2017 og 2018 er det tidligere gjennomført en kartlegging av omfanget av kommunenes egenfinansiering/subsidiering av fastlegeordningen, dvs. finansiering som ikke omfattes av den ordinære finansieringen av fastlegeordningen (hovedmodellen). Basert på data fra 2017 og 2018 er det tidligere gjennomført en kartlegging av omfanget av kommunenes egenfinansiering/subsidiering av fastlegeordningen, dvs. finansiering som ikke omfattes av den ordinære finansieringen av fastlegeordningen (hovedmodellen). oppdaterte tall skal gi KS et godt faktagrunnlag for å påvirke fordeling av midler, med sikte på bruk i forhandlinger i trepartssamarbeidet.

Evaluering av LED-skole

Dette er en evaluering/videreutvikling av et utviklingsprosjekt som har pågått siden 2018. Formålet er å øke kompetansen på utvikling av skoleledere, som er avgjørende for kvalitet og gjennomføring i videregående opplæring.

Inkludering i jobb – kunnskapsgrunnlag og evidensbasert prosessverktøy

KS er i gang med å etablere et inkluderingsprogram, «Inkludering i jobb», i samarbeid med NAV og arbeidstakerorganisasjonene. Målet med prosjektet er å få flere unge personer som ikke er under utdanning eller i arbeid, inn i kommunale jobber. I programmet er det bl.a. behov for å få overblikk over og systematisert den kunnskapen som er best å bruke i møtet med kommunene i dette programmet.

Et samisk barnevern

Fagnettverket «Et samisk barnevern» skal være et kompetansehevende tiltak som sikrer samiske barns rettigheter i barneverntjenesten, ved at barnevernsarbeidere finner et faglig fellesskap for kunnskaps- og erfaringsutveksling. Det skal motvirke at den enkelte barnevernsarbeider opplever å stå alene, men finne drøftings- og sparringspartnere i andre barnevernsarbeidere og i fagmiljøer ved universitet i Tromsø, som har spesialkompetanse innenfor samiske barns rettigheter i barneverntjenesten.

Dialog og samarbeid mot mobbing i skolen

Prosjektet skal videreutvikle og tilpasse den allerede utviklede «Dialogmodellen» fra barnehage til grunnskolen. Dialogmodellen er en forskningsbasert nettressurs for dialog mellom barnehage og foreldre for å forebygge mobbing i barnehagen. Allerede ved lansering kom det forespørsel fra kommunerepresentanter om det var mulig å videreutvikle og tilpasse modellen til bruk i grunnskolen.