Deltakere

Dette er en formalisering av samarbeid som har pågått helst siden utviklingen av de regionale distriktshøyskolene, som senere ble statlige høyskoler og universitet. Intensjonen med avtalene som er inngått er et mer formalisert og langsiktig universitetskommune-samarbeid. 

Kommunene deltar også i nettverk og prosjekter sammen med andre universiteter og institutter. Eksempler på det er avtalen Steinkjer kommune har med Sintef og NIBIO, og Levanger kommune sitt formaliserte samarbeid med NTNU Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, samt prosjektsamarbeid med Helse Nord-Trøndelag og med Dronning Mauds Minne høgskole. Andre kommuner er i en del tilfeller med i samarbeidet, både kommuner i nærheten, andre steder i Norge og utlandet. Universitetet samarbeider også med kommuner andre steder.  

Nord er til stede i Steinkjer med studier ved handelshøyskolen og fakultet for biovitenskap og akvakultur. Det er som nevnt også etablert strukturert dialog med Sintef og Nibio som har en av sine baser samlokalisert med universitetet. I tillegg vil kommunene styrke samarbeidet med Nord sine fakulteter for sykepleie og helsevitenskap, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, kunst og kulturfag, som er til stede på Levanger, som er Nord universitets nest største studiested. 

Oppsummert: Formalisert samarbeid mellom to kommuner (Steinkjer og Levanger), to universiteter (Nord og NTNU) og to institutter (Sintef og NIBIO), med samarbeidspartnere.  Steinkjer kommune som viktigste initiativtager. Det er flere avtaler som regulerer samarbeidet Avtaler revideres hvert tredje år og har en gjensidig oppsigelsestid på ett år. På sikt er det aktuelt å samordne avtalene. 

Steinkjer kommune har 24 000 innbyggere og er administrasjonssenter i Trøndelag. Levanger kommune har 20 000 innbyggere. (Innherredsregionen totalt har om lag 70 000 innbyggere.) 

Forankring 

Samarbeidsavtalene er behandlet universitetene og instituttenes ledergrupper, og i formannskapene i Steinkjer og Levanger kommune.  

Finansiering

Det faste samarbeidet dekkes over ordinært driftsbudsjett der hver part dekker sine kostnader. Studiestedsansvarlige og FoUI-kontaktene tilrettelegger for samarbeid som en del av sin oppgaveportefølje. Ut over det legger partene faglige ressurser og egenkapital i å opparbeide og gjennomføre felles utviklingsprosjekter, som forløser ekstern prosjektfinansiering.  

Lønnsmidler til kontaktpersoner (p.t. mindre deltidsstillinger hos alle avtaleparter, ikke spesifisert omfang, men stillingsandeler vil øke kommende år) 

Kapital i prosjekter – varierer ette romfang på prosjektportefølje innenfor partnerskapet 

Kapital i andre samarbeidsformer – avtalefestet 500 000 kr eks. mva. fra Steinkjer kommune i avtalen med Sintef og NIBIO. Steinkjer kommune støtter Handelshøyskolen Nord sin satsing Diginn økonomisk, og gir lønnsmidler for to PhD-stillinger for NIBIO ved InnoCamp, som er en viktig støttespiller for Nord fakultet for akvakultur og biovitenskap.  

Organisering

Samarbeidet følges opp av faste kontaktpersoner og samarbeidsmøter. Ansvarspersoner er studiestedsansvarlig fra universitetet og FoUI-kontakt i Steinkjer. Levanger har foreløpig ikke oppnevnt kontaktperson. I tillegg frigjøres interne personressurser til å drifte faglige aktiviteter/ prosjekter og deltagelse i hverandres administrative og faglige fora.  

Dette er et likeverdig samarbeid. Siden studiestedene har ulik profil er det naturlig at aktivitetene det samarbeides om er ulike og utfyller hverandre. Det er en styrke for Innherredsregionen. På sikt kan flere kommuner i området – i første rekke Verdal, Inderøy og Snåsa – bli involvert, men foreløpig er fokus rettet mot å etablere gode partnerstrukturer i Steinkjer og Levanger.  

Det skal avholdes årlige ledermøter for å utveksle erfaringer og utfordringer, og drøfte nye muligheter i samarbeidet og fortløpende evaluere innholdet i avtalen Der møter:  

For Universitet For kommune 

Rektor Ordfører 

Relevante dekaner Kommunedirektør  

Studiestedsansvarlig Etatsjefer/Kommunalsjefer 

Oppnevnt kontaktperson (ikke avklart i Levanger p.t.) 

Andre kan delta i møtet ved behov. 

Formål 

Formålet med samarbeidet er å sikre tilgang på relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse for utvikling i Innherredsregionen og styrke universitetets posisjon. Avtalene som er inngått er en formalisering og strukturering av at samarbeid mellom universitet og kommuner over lang tid.  

Framover skal studiestedene styrkes og InnoCamp videreutvikles som arena for utdanning, forskning og innovasjon, sammen med næringslivet og deres virkemiddelapparat. Partene ønsker økt internasjonal kontakt, og samarbeid om studentoppgaver og OffPhD-stillinger, med mål om bedre student-rekruttering og studentmiljø, relevant praksis av høy kvalitet og PhD-stillinger.  

Varighet  

Avtaler revideres hvert tredje år og har en gjensidig oppsigelsestid på ett år. På sikt er det aktuelt å samordne avtalene. 

Arbeidsformer og handlingsplaner 

Løpende kontakt mellom oppnevnte kontaktpersoner ad. organisering og koordinering.  

Løpende kontakt mellom fagpersoner ad. aktivitet innenfor fokusområdene. 

Prosjektorganisert samarbeid, der det er hensiktsmessig for partene. 

Det er foreløpig ikke laget handlingsplaner for fokusområdene, selv om det er nevnt som organisatorisk grep i avtalene. Fokus så langt har vært på å etablere felles prosjekter, for å oppnå raske resultater av samarbeidet, og økt kapasitet gjennom eksterne prosjektmidler.  

Milepæler 

Foreløpig ikke formulert milepæler for vurdering av resultat- og effektmål, ut over revidering av avtalene, nevnt over. 

Fokusområder

Faglig fokus i felles forskningsprosjekter og utvikling av studietilbud er:  

 • Oppvekst og utdanning 
 • Helse, velferd og folkehelse  
 • Bio- og sirkulærøkonomi  
 • Studiestedsutvikling (inkl. studentsamarbeid og arbeidsrelevans i studiene) 
 • Samfunns- og næringsutvikling  

Resultater

I Levanger har hovedaktiviteten for partnerskapet så langt vært knyttet til samarbeid om Universitetsskoler, stipendiatløp knyttet til en offentlig PHD «Det trengs en hel landsby», og til Folkehelseprogrammet SAMMEN i oppvekstfellesskapet – foreldremøter med rom for alle, i tillegg til å utvikle Levanger som studiested 

I Steinkjer er samarbeidet med Nord først og fremst knyttet til «økosystemarenaen» Innocamp, hvor universitetet har sin virksomhet og hvor kommunen er til stede som eier, tilrettelegger og utviklingspartner, samt fast tilstedeværelse med Steinkjer næringsselskap.  

Begge kommuner har dessuten mye samarbeid med universitetet om undervisning og praksisplasser for studenter, som vi ønsker å utvikle. Partene ønsker å sikre kvaliteten i praksissamarbeidet, og samtidig få i gang mer felles forskning- og utviklingsaktivitet og dialog om innholdet i undervisningen, inkl. grunnlaget for studentoppgaver. 

Erfaringer 

 • Samarbeid om å nå felles mål forutsetter toppforankring, formalisert organisering og langsiktighet 
 • Oppnevnte kontaktpersoner, med avsatte ressurser og ansvar for å initiere og koordinere, gir handlekraft 
 • Samhandling rundt InnoCamp styrker både universitetet andre aktører i fellesskapet og kommunene på Innherred 
 • Det er etablert samspillsforum  
 • Samarbeid mellom universitetet, studentene og bedrifter/ offentlige partnere er økt 
 • Samarbeidet om undervisning og praksisplasser for studenter har potensiale til å bli enda mer effektfullt