Vestvågøy kommune har i dag en aktiv FUoI-avdeling som deltar i en rekke nettverk og prosjekter sammen med Universitetet i Tromsø, Nord universitet og andre forskningsinstitutter. Gjennom arbeidet for å etablere Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord har vi fått et tettere FUoI samarbeid med kommunene i regionen og med forskningsinstitusjonene. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tidligere Nordland sykepleierhøgskole har vært til stede med eget kontor i Vestvågøy siden 1988.

Deltakere

I arbeidet med å etablere Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord, har vi inngått samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Senter for Omsorgsforskning Nord (SOF) ved UiT Norges arktiske universitet, samt Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap ved Nord universitet. Vestvågøy kommune har fått veiledning fra KS, avdeling for Forskning, innovasjon og digitalisering (FID) i denne prosessen.

Vestvågøy kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, USHT Nordland, som også deltar i samarbeidet.

Initiativ

Vestvågøy kommune er dedikert initiativtaker og motorkommune.

Størrelse

Kommunene i samarbeidet varierer fra 500 til 11500 innbyggere.

Forankring

I kommunene er samarbeidet forankret på ordfører og kommunaldirektørnivå. Når det gjelder universitetene er det forankret i institutt- og fakultetsledelse.

Organisering og ressurser

Det er etablert en styringsgruppe som skal sikre et overordnet og strategisk samarbeid mellom partene i Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord. Partene skal delta i gruppen med øverste administrative leder. Styringsgruppen ledes av Vestvågøy kommune og møtes to ganger per år.

For å sikre fremdrift i samarbeidet er det etablerert en kommunegruppe med deltakere fra alle kommunene som foreløpig møtes 7 – 8 ganger i året. Denne deltakelsen er på kommunalsjefnivå med forsterking av ulike ressurspersoner.

Kunnskapskommunen Helseomsorg Nord har daglig leder i 80 % stilling.

Finansiering

 Samarbeidet er i en prosjektfase finansiert med støtte fra Statsforvalteren i Nordland ut 2023, i tillegg til egenfinansiering fra kommunene.

Formål

Formålet er samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning gjennom å etablere felles arenaer og møteplasser for prosjektutvikling, kunnskaps- og erfaringsutveksling.

Rapporten fra Kommunenes strategiske forskningsråd (KSF) i 2019 er lagt til grunn for vår organisering av et mer formalisert samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning i regionen. Vestvågøy kommune hadde her et godt utgangspunkt for å være motorkommune gjennom å ha hatt en egen FUoI-avdeling i flere år, og et kompetansemiljø innen FUoI som også bygger på samarbeidet med USHT, SOF, NSDM og Nord Universitet sin avdeling i kommunen.

Varighet

Samarbeidet er planlagt som kontinuerlig, men er under etablering med finansiering ut 2023. Videre drift og finansiering er under planlegging.

Fokus

Partene vil særlig utvikle samarbeidet innenfor områdene:

 • Klinisk praksis
 • Organisasjon og ledelse
 • Digitale verktøy i helse og omsorg
 • Utfordringer knyttet til demografiske endringer
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak
 • Endringer i ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommune og stat
 • Tverrfaglig og helhetlig tjenesteutvikling
 • Brukermedvirkning

Målrettet kompetanseutvikling og kompetanseheving

 • Styrke grunn-, etter- og videreutdanningstilbudet for faggrupper som kommunen ønsker å rekruttere og beholde
 • Styrke samarbeidet rundt praksisplasser for elever, lærlinger og studenter
 • Synliggjøre resultatene fra Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord og dele erfaringer med relevante samarbeidsparter

 

Arbeidsformer

Nettverk, fordelt på ulike leder- og fagnettverk. Samarbeid om enkeltprosjekt som kvalifiseringsprosjekt til å søke off sektor PhD.

Praksisavtaler for studenter som skal i praksis i Lofotkommunene

Større forskningsprosjekt.

Handlingsplaner

Ja, egen prosjektplan.

Milepæler

 Ja, i prosjektsøknaden.

Resultater

 • Etablering av kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord.
 • Etablering av ledernettverket Kommunen – der livet leves; kompleksitet, mangfold og muligheter.
 • Utviklet relevante prosjektideer og innvilget kvalifiseringsstøtte fra RFF Nordland
  • Uterehabilitering som en del av hverdagsrehabilitering i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Nord i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Nord
  • Finansieringsmodeller i kommunehelsetjenesten - Utvikle modeller for ressursfordeling som bidrar til å styre tjenesten i bærekraftig retning i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Offentligsektor Phd delfinansiert av NFR, om ressursfordeling i helse- og omsorgstjeneste i kommunene.

Erfaringer

At forankring både på politisk -, administrativt - og faglig nivå er nødvendig.

Bottom-up perspektivet er viktig. Engasjerte personer i organisasjonen driver fram dette med støtte fra administrativ ledelse og politisk nivå.

Samarbeid mellom små og mellomstore kommuner og akademia gir en unik mulighet til å drive fram praksisnær forskning.