Konferansen skjer digitalt og er en møteplass for kommuner, fylkeskommuner, akademia og andre interesserte der erfaringer fra ulike typer universitetskommunesamarbeid deles og drøftes. Konferansen ønsker å være en arena for utvikling av samarbeidsmodeller, praksiser og politikk for å gi byer og steder langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi av strategisk betydning for utvikling av bærekraftige samfunn.

Se programmet her


Konferansen består av en nasjonal, strategisk del om hvordan utdanningssamarbeid og ny forskning for, med og i kommunesektoren kan gjøres relevant for sektoren, og treffe deres behov. Andre del er praksisnær, og involverer kommuner og akademia i dialog. Erfaringer og eksempler på samarbeid og implementering av forskningsbasert kunnskap i kommunesektoren vil trekkes fram.

 Deltakerene har meldt seg på ulike gruppearbeid avhengig av hva dine interesseområder er. Ett av gruppearbeidene vil sendes ut til alle dersom du kun vil følge arbeidet fra hovedsendingen.

De tre temaene er:

  • Forventinger til hva nye samarbeidsformer mellom kommunesektoren og akademia skal kunne løse som man ikke løser i dag
  • Hvordan kan kommuner og akademia samarbeide, uavhengig av kommunens størrelse og om det er et universitet/forskningsinstitutt innenfor kommunegrensen?
  • Hvilke implikasjoner får universitetskommunesamarbeid - nye samarbeidsformer mellom kommunesektoren og akademia - for norsk kompetansepolitikk?

Hensikten med gruppesesjonen – som vil vare ca én time – er at deltakerne kan bidra med sine erfaringer  i arbeidet med utvikling av gode modeller for samarbeid mellom kommuner og forskningsmiljøer.