Dette viser en ny rapport som NIBR OsloMet har laget på oppdrag for KS. Rapporten gir kunnskap om intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft.

Utfordrende koordineringsrolle for fylkeskommunene

NIBR OsloMet viser i rapporten til at NVE og Olje- og energidepartementet  i liten grad har fulgt regionale vindkraftplaner. Rapporten viser den grunnleggende spenningen og utfordringen fylkeskommunene har gjennom regional plan: At fylkeskommunene skal koordinere og ivareta både nasjonale, regionale og lokale interesser.

Ett av problemene rapporten belyser er at det eksisterer mange ulike tolkninger av hva det vil si «å legge regionale planer til grunn» for vurdering av vindkraftkonsesjoner.

I tillegg kommer det frem i rapporten at misnøyen med manglende regional og kommunal innvirkning på konsesjoner øker. Mye konflikt har dessuten oppstått også etter at konsesjoner til vindkraftutbygginger er gitt: Prosesser og avgjørelser som i dag gjøres i miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) har skapt store frustrasjoner lokalt. At disse prosessene og avgjørelsene ble tatt ut av plan- og bygningsloven i 2008 har gitt betydelige problemer blant annet på grunn av manglende lokal vurdering og forankring av mange vindkraftutbygginger.