Målet er å styrke kvaliteten i takseringsarbeidet og saksbehandlingen, og bidra til større likhet i takseringen kommunene imellom.

- Dette er viktig for skattyterne, men også for tilliten til eiendomsskatten som en frivillig kommunal skatteordning, sier advokat Hakon Huus-Hansen hos KS Advokatene.

Standarden, som inneholder takseringsretningslinjer (pdf) og veileder for taksering (pdf), skal være et verktøy for kommuner og takseringsfirmaer ved

  • forberedelse og gjennomføring av alminnelig taksering i kommunen
  • taksering av nye eiendomsgrupper i forbindelse med endring av utskrivingsalternativ
  • taksering av enkelteiendommer gjennom takstperioden

Les også: Grunnlag for eiendomsskatt

Viktig med mest mulig likhet
- Vi mener det er viktig at kommunal eiendomsskattetaksering i ulike kommuner blir gjort på mest mulig lik måte. Det er også viktig at eiendomsskattetakstene er av god kvalitet, slik at frivillig kommunal eiendomsskatt blir oppfattet som en seriøs skatteform og har tillit hos skattyterne, påpeker Huus-Hansen.

Veilederen og retningslinjene dekker foreløpig ikke næringseiendom og energianlegg, men KS jobber med saken. Målet er at det skal foreligge anbefalte takseringsretningslinjer og veileder for all fast eiendom innen august 2019.

- Vi oppfordrer kommunene på det sterkeste om å ta veilederen og retningslinjene i bruk, og til å benytte seg av vår medlemsservice aktivt både for spørsmål og tilbakemeldinger, understreker Huus-Hansen.

Første av sitt slag
Det har ikke tidligere vært utarbeidet en slik anbefalt standard. Arbeidet er gjennomført som et FoU-prosjekt, og har vært ledet av fagrådet i KS Eiendomsskatteforum med bistand fra KS Advokatene. Arbeidet har tatt nærmere to år.

Regjeringen har foreslått å innføre obligatorisk statlig taksering av boliger fra 2020. Det vil bety at kommunene ikke selv kan sette takst på eiendommene lenger, noe som er et langt skritt i retning å statliggjøre eiendomsskatten.

- KS er sterkt kritisk til forslaget, og mener kommunene fortsatt må kunne velge mellom kommunal og statlig taksering. Men selv om forslaget skulle bli vedtatt, vil det i mange år fremover være nødvendig å gjennomføre kommunal taksering av alle fritidsboliger og blant 15-20 prosent av helårsboligene, sier Huus-Hansen.

Fakta

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. 370 kommuner av Norges totalt 422 kommuner har for tiden eiendomsskatt. Eiendomsskattetakstene skal gjenspeile en forsiktig fastsatt objektivisert omsetningsverdi, det vil si summen en kjøper under normale omsetningsforhold er villig til å gi. I 2019 kan kommuner bruke en skattesats på mellom 1 og 7 promille av omsetningsverdien.

Det er ikke bare eiendommens verdi som bestemmer hvor mye eier skatter av den. Skattesatsen kommunestyret har vedtatt, samt eventuelt bunnfradrag og lokal reduksjonsfaktor innvirker på eiendomsskattens størrelse. Lokal reduksjonsfaktor er en ordning hvor kommunestyret kan vedta at skatten bare skal beregnes av en andel av taksten, for eksempel 80 prosent. Da er reduksjonsfaktoren 20 prosent