Målsetningen med prosjektet har vært å utvikle en metode som kan gi en konkret anbefaling for nivået på netto driftsresultat for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Prosjektet har involvert en rekke aktører. Telemarksforskning har intervjuet representanter fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Rapporten bygger også på workshops med brukertesting av verktøyet med økonomisjefer fra norske kommuner og fylkeskommuner.

Beregningsmodell 
Menon Economics og Telemarksforskning har utviklet en ny modell for å gi anbefalinger om langsiktige bærekraftige minimumsnivåer på netto driftsresultat og disposisjonsfond med utgangspunkt i den enkelte kommune og fylkeskommunes økonomi.

Anbefalingene er minimumsnivåer og det bør ikke være en målsetning å styre mot disse nivåene, men heller å sikre at kommunen ikke havner under de anbefalte minimumsnivåene

Stabil tjenesteproduksjon
Modellen bygger på en sentral målsetning om stabil tjenesteproduksjon ogat kommunen må ha tilstrekkelig buffer til å kunne håndtere et gitt nivå på risiko. Samtidig legges det til grunn at kommunen opprettholder et stabilt nivå på langsiktig lånegjeld relativt til inntekter.

Selve modellen ligger sammen med de andre modellene til KS på abonnementsiden.  

Les hele rapporten her