KS har gjennom et FoU-prosjekt kartlagt hvordan lokale lønnsforhandlinger gjennomføres i kommunene og fylkeskommune. Hovedmålet har vært å etablere en oppdatert og grundig erfaringsbase for lokal lønnsdannelse i kommunesektoren.

Hele 70 prosent av kommunene og fylkeskommunene svarte på den elektroniske spørreundersøkelsen Rambøll sendte til alle KS' medlemmer i februar 2019.

Lenkeblokk Icon Last ned Rambølls rapport om lokale lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlinger uten store utfordringer

Hovedfunnene viser at de aller fleste kommunene og fylkeskommunene har laget en lokal lønnspolitikk, som også hos de fleste er politisk vedtatt. Kartleggingen viser også at lokale lønns­forhandlinger gjennomføres på en god måte uten store utfordringer, og at de fleste er fornøyd med resultatene som ble oppnådd ved de forrige lokale forhandlingene.

Kommunene­ og fylkeskommunene opplever at forhandlingsresultatet samsvarer med den lokale lønns­politikken. De fleste kommunene og fylkeskommunene mener de i stor grad fikk gjennomslag for sine prioriteringer ved de forrige lokale forhandlingene.

Kartleggingens innhold

Kartleggingen har tatt for seg følgende:

  • hvordan forhandlingene i Hovedtariffavtalen kapittel 3.4, kapittel 4 og kapittel 5 organiseres og gjennomføres
  • hvordan lokal lønnspolitikk og lønnspolitiske kriterier benyttes i forberedelsene til, og      gjennomføringen av, lokale forhandlinger
  • hvorvidt tariffavtalens bestemmelser dekker arbeidsgivers behov

I tillegg ble opplevde suksesskriterier og utfordringer med lokal lønnsfastsettelse og forutsetninger for å lykkes i lokale lønnsforhandlinger kartlagt.

Dette øker muligheten for suksess

Undersøkelsen peker på flere viktige faktorer for å gjennomføre vellykkede lokale forhandlinger, blant annet:

  • God dialog mellom partene gjennom hele året
  • Respekt for hverandres roller og interesser
  • Åpenhet og ærlighet
  • Gode forberedelser og drøftingsmøter før forhandlingene
  • Felles realitetsorientert forståelse for kommunens utfordringsbilde og økonomiske rammer
  • Godt forankret og oppdatert lønnspolitikk
  • Partenes forhandlingskompetanse