Denne rapporten ble utarbeidet av Vestlandsforsking på oppdrag fra KS i 2015.

Resultatene fra drøftingen viste at det var økonomisk lønnsomt å ta hensyn til klimaendringer og bygge opp igjen til en standard som tar hensyn til det istedenfor bare å bygge opp igjen til tidligere standard.

Snart åtte år senere har ingen ting skjedd på dette området, så rapporten er fortsatt like aktuell. I disse dager forbereder KS høringssvaret til NOU 2022:3 På trygg grunn – oppfølingen etter kvikkleireskredet på Gjerdrum. Rapporten er del av kunneskapsgrunnlaget for høringssvaret.

KS fikk også utarbeidet en kortversjon av rapporten fra Vestlandsforsking. Dette for å gjøre resultatene lettere tilgjengelige for myndigheter og andre beslutningstakere.