Minoritetsspråklig ungdom i alderen 16-20 får grunnskoleopplæring i den videregående skolen. Målet er å hindre frafall og gjøre ungdommene bedre rustet til å gjennomføre ordinær videregående opplæring. Ordningen ble innført i 2016 og kalles for kombinasjonsklasser. På oppdrag fra KS har Rambøll undersøkt hvordan den fungerer, og nå er resultatet klart.

Lenkeblokk Icon Les hele rapporten (pdf)

Suksess, men behov for avklaringer

- Selv om kombinasjonsklasser har vært en stor faglig suksess, dokumenterer rapporten også at enkelte sentrale rammebetingelser må på plass i tiden som kommer. Dette arbeidet har stor betydning både for at fylkeskommuner og kommuner som skal videreutvikle sine tilbud, men ikke minst for sentrale myndigheter når fylkeskommunene skal få et forsterket ansvar for ungdom mellom 16-24 år, sier Audun Kvale, fagansvarlig for prosjektet i KS.

Kombinasjonsklasser finnes i dag i alle fylkeskommuner og ved 41 videregående skoler. Det er bra, men betyr samtidig at en del kommuner ikke har denne ordningen, og at deler av målgruppen ikke får samme tilbudet som de andre. Hvis tilbudet utvides og kommunesektoren får større ansvar, må finansieringe bli bedre.

Uklar finansiering

Kommunesektoren har i stor grad finansiert kombinasjonsklasser selv, siden den statlige finansieringen så langt har vært svak. Til tross for betydelig politisk oppmerksomhet og støtte til denne typen tilbud, har det i stor grad blitt overlatt til kommuner og fylkeskommuner å avklare oppgave- og ansvarsfordeling seg i mellom.

Det kommer frem i rapporten at det er mange ulike måter å organisere ordningen på, og at rolle- og ansvarsfordeling varierer fra sted til sted. Det er helt avgjørende med et godt og tett samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for å lykkes med kombinasjonsklassene. Da er en tydelig rolle- og anvarsfordeling helt sentral, sier Kvale.

Han mener rapporten er et solid kunnskapsgrunnlag som alle med interesse for integrering gjennom utdanning bør får med seg.

- Finansieringen av tilbudene er fortsatt uklar, og øremerkede statlig tilskudd dekker kun en liten del av totalkostnadene. Et eventuelt pålegg fra staten om å opprette flere kombinasjonsklasser bør også gi økt finansiering, påpeker Kvale.