10-Faktor er en forskningsbasert medarbeiderundersøkelse som er utviklet av KS og Kommuneforlaget. Den er tilpasset norske kommuner og fylkeskommuner, kommunale foretak og andre organisasjoner, og bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater.

Samler kunnskap for videre utvikling

For at medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor skal være en suksess, er det viktig å vise de ansatte at 10-Faktor er en annerledes medarbeiderundersøkelse som vil bli fulgt opp. Samtidig må det være enkelt for alle ansatte å gjennomføre undersøkelsen, og 10-Faktor må bli en del av annet utviklingsarbeid for å vise sammenheng og nytteverdi.

Dette kommer frem i en fersk rapport som Rambøll har utarbeidet på oppdrag fra KS. I rapporten presenteres både suksesskriterier og fallgruver i gjennomføring og oppfølging av 10-Faktor. Målet har vært å samle kunnskap om kommunesektorens erfaringer med 10-Faktor som kan benyttes i videre utvikling av kunnskap og verktøy for kommunesektoren.

Les mer om 10-Faktor 

Tydelig informasjon om formålet

Rapporten viser at kommunesektoren velger 10-Faktor for å bygge opp under øvrig utviklingsarbeid. Noen velger den også etter dårlige erfaringer med tidligere medarbeiderundersøkelser og ønsker å forsøke nye metoder. Det gjør det ekstra viktig med god informasjon om de ti faktorene og formålet med dem. Ikke minst er det avgjørende å vise at resultatene blir fulgt opp i etterkant. Å lære opp og motivere ledere og medarbeidere til å bruke 10-Faktor er en viktig del av å forankre metoden.

Må være enkelt å svare

For å sikre at mange gjennomfører undersøkelsen og får positive erfaringer av det, må det være enkelt for ansatte å svare på spørsmålene. De må kunne få hjelp og veiledning av ledere og HR-avdeling underveis og få tydelig informasjon om hvordan oppfølgingen vil foregå. Det er viktig med tydelige svarfrister, purringer på de som ikke gjennomfører, og gode rutiner for formidling av brukernavn og passord.

Utvikle egne handlingsplaner

Oppfølgingsarbeidet er den mest krevende fasen, men også den viktigste. For å lykkes, er det viktig å utvikle handlingsplaner med konkrete tiltak, frister og tydelig oppfølgingsansvar. En god huskeregel er at endring tar tid. Derfor er det viktig å bygge videre på erfaringer fra første runde med 10-Faktor og sette listen enda høyere ved neste gjennomføring.

Funn fra fokusgruppeintervjuer

Fokusgruppeintervjuene Rambøll har gjennomført avdekker store variasjoner i hvordan undersøkelsen blir fulgt opp internt i virksomhetene. Utdanningssektoren har særlig strukturert oppfølging av 10-Faktor og bruker den hyppig og aktivt. De som har hatt suksess med 10-Faktor viser  til tydelig forankring både hos ledere og medarbeidere, og integrering av 10-Faktor i øvrig utviklingsarbeid.

Øvrige funn

  • I enheter med manglende oppfølging etterlyses det initiativ fra ledere til å sette av tid til å følge opp undersøkelsen.
  • Bevisstgjøring av 10-Faktorarbeidet og hvordan undersøkelsen skal brukes i oppfølgingsarbeid er viktig for at medarbeiderne skal se nytten av den.
  • Refleksjon og erfaringsdeling mellom sektorene og enhetene oppleves som nyttig.
  • Fast avsatt tid til å følge opp status på 10-Faktorarbeid oppleves som et suksesskriterium for å lykke med kontinuerlig oppfølgingsarbeid.
  • Det er avgjørende at medarbeiderne får eierskap til 10-Faktorarbeidet for å lykkes i den videre oppfølgingen.