Kommunene leverer tjenester i alle livets faser, fra du er et frø i magen, gjennom skolegangen og helt fram til den dagen du får din siste hvile. I tillegg til forskjellige tilbud innen barnehage, skole, bolig og sykehjem så mottar kommunens innbyggere en tjeneste fra kommunen hver eneste gang man tar vann fra springen, eller bruker toalettet. Kommunene har et omfattende tjenestetilbud og høy kvalitet på tjenestene er betinget av kunnskap om hva som virker, og hvorfor.

Struktur

Det er etablert få strukturer for kunnskapssystem for kommunene både når det gjelder å utvikle, formidle og ta i bruk kunnskap. Helse- og omsorgsdepartementet slår fast at mesteparten av kunnskapsutviklingen er initiert av andre og uten tilstrekkelig involvering fra kommunene. Nye nasjonale planer fremmes på løpende bånd, de fleste med tydeliggjøring av ansvar og nye oppgaver til kommunene. Prioriteringsutfordringene i kommunene blir større. Kommunesektoren har i flere sammenhenger understreket behovet for en struktur som kan bidra til å bygge et solid kunnskapsgrunnlag til støtte for fremtidige krevende beslutninger. Utvikling og etablering av Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) er vårt mål, og en struktur for systematisert kunnskapsløft og innovasjon i kommunale tjenester er et grep som vil sikre at vi får vite mer om hva som virker hvor.

Samarbeidsmodell

KSF er en generisk samarbeids- og finansieringsmodell for kunnskapsløft i kommunale tjenester. Det er en grunnleggende forutsetning for å utvikle kunnskapsbaserte tjenester at utviklingsbehovene defineres og bygger på innbyggernes og tjenesteutøvernes erfaringer. Behovene vil kunne løses gjennom å omsette eksisterende kunnskap i ny praksis eller gjennom nye forsknings- og utviklingsprosjekter.