Les mer om KSF

Lenkeblokk Icon Kommunenes strategiske forskningsorgan

Visste du at du hver dag mottar flere tjenester fra kommunen du bor i? Kommunene leverer tjenester i alle livets faser, fra du er et frø i magen, gjennom skolegangen og helt fram til den dagen du får din siste hvile. I tillegg til forskjellige tilbud innen barnehage, skole og sykehjem, mottar du en tjeneste fra kommunen din hver eneste gang du tar vann fra springen, eller bruker toalettet. Kommunene har et omfattende tjenestetilbud. Høy kvalitet på tjenestene er betinget av kunnskap om hva som virker, og hvorfor.

Spleiselag for én?

KS hadde forventet at staten ville finansiert en forskningsinfrastruktur for å sirke kunnskap om hva som virker hvor, og for å utvikle bedre tjenester. Denne finansieringen glimrer foreløpig med sitt fravær. Les mer om dette her.

Definere utviklingsbehov
Det er en grunnleggende forutsetning for å utvikle kunnskapsbaserte tjenester at utviklingsbehovene defineres og bygger på dine erfaringer. I KSF samles kommunene i forskningsklynger sammen med akademiske partnere, kompetansesentra og brukerorganisasjoner for å kunne svare ut dine behov. Behovene vil kunne løses gjennom å omsette eksisterende kunnskap i ny praksis eller gjennom nye forsknings- og utviklingsprosjekter.

Kommunene i forsetet
Det er etablert få strukturer for kunnskapssystem for kommunene både når det gjelder å utvikle, formidle og ta i bruk kunnskap. Merparten av kunnskapsutviklingen er initiert av andre og uten tilstrekkelig involvering fra kommunene. Nye nasjonale planer fremmes på løpende bånd, de fleste med tydeliggjøring av ansvar og nye oppgaver til kommunene. Prioriteringsutfordringene blir større. Kommunesektoren har understreket behovet for en struktur som kan bidra til å bygge et solid kunnskapsgrunnlag til støtte for fremtidige krevende beslutninger. Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) er nettopp det; en struktur for organisering og finansiering av kunnskapsløftet.