Les rapporten

Lenkeblokk Icon Best på aktivitetsplikt

Les mer om brukermedvirkning og prosjektet "Best på aktivitetsplikt"

Lenkeblokk Icon Artikkel: Gjøvikregionen er "Best på aktivitetsplikt"

I 2020 ga Statsforvalteren i Innlandet midler til NAV Gjøvik for å starte et prosjekt kalt, best på aktivitetsplikt. Hensikten var å utvikle et godt tilbud om aktivitetsplikt til unge sosialhjelpsmottaker i nært samarbeid med brukere.

Høgskolen i Innlandet (HINN) har sett på effekter av prosjektets arbeidsmetoder og tilnærming til en mer brukerdrevet tjenesteutvikling. Det er blant annet sett på hvordan brukermedvirkning er brukt som kilde til tjenesteutvikling og innovasjon og hva man har oppnådd med det.

Rapporten ble lansert på et webinar som du kan se her:

Økt forståelse

Gjennom prosjektet, best på aktivitetsplikt, er det testet ut en ny modell for brukermedvirkning som er annerledes enn de ordinære brukerutvalgene. Det har ført til brukermedvirkning på lokale problemstillinger og tjenester, og at ansatte har fått økt forståelse for aktivitetsplikten og behovet for individuell tilpasning. Et annet resultater et knyttet til samarbeid på tvers av kommunegrensene som gjør det mulig å benytte aktivitetstilbud i andre kommuner enn den brukerne er bosatt i.

Sterkere brukerstemme

En annen positiv effekt er økt brukerinvolvering fra sårbare brukergrupper og etablering av ressursgruppe. Dette har gitt brukere som ellers ikke blir hørt, en brukerstemme inn mot tjenesteapparatet i NAV-kontoret.

Trygghet og mestring

Forskerne finner også en effekt  knyttet til den positive påvirkningen medvirkning og deltakelse har hatt for den enkelte brukeren. Ved å skape trygghet og mestring gjennom relasjonsbygging over tid, har en evnet å skape en likeverdig arena og et felleskap. Brukermedvirkerne opplever stolthet, økt selvtillit, mestringsfølelse, personlig trygghet og følelse av å ha verdi.

I tillegg er det i prosjektperioden utarbeidet en sjekkliste for å sikre god samhandling og som fungerer som et verktøy mellom bruker og veileder.

Lenkeblokk Icon Sjekkliste

Bidrar til innovasjon

Følgeforskningen konkludere med at god brukermedvirkning kan bidra til å utvikle NAVs tjenestetilbud. I dette prosjektet har man sett særskilt på brukermedvirkerne som  fremhever særlig betydningen av å kunne påvirke systemet, og være til nytte for andre, ved å gjøre sin stemme hørt.