KS utarbeider brukerundersøkelser som kommunene bruker i arbeid med tjenesteutvikling. I fjor ble 522 slike undersøkelser gjennomført på bedrekommune.no.

Pleie- og omsorg på topp

Pårørendeundersøkelsen knyttet til pleie - og omsorgsinstitusjoner er den undersøkelsen som gjennomføres av flest kommuner – 47 kommuner gjennomførte den i 2017. Barnehageundersøkelsen og brukerundersøkelsen av hjemmetjenestene ble gjennomført av relativt mange kommuner i fjor, med henholdsvis 34 og 37 kommuner.

Derimot gjennomførte kun tre kommuner brukerundersøkelsen for psykisk helse og rus der brukerne er under 18 år.

Videre ble også de tre undersøkelsene knyttet til skolehelsetjenestene relativt lite brukt i 2017.

Antall kommuner gjennomført

Fornøyde brukere

Syv utvalgte undersøkelser har alle en helhetsscore på over 4.5 av 6 for hele landet. Disse er barnehage- og barnevernsundersøkelsene med svar fra foreldre og foresatte, brukerundersøkelsene av bibliotek, helsestasjon, SFO og vann og avløp, samt undersøkelsen av hjemmetjenestene med svar fra brukerne selv.

I alle disse undersøkelsene uttrykker respondentene sin brukertilfredshet ved å gi en rekke påstander eller spørsmål scorer fra 1 til 6. 1 indikerer lavest tilfredshet, mens 6 indikerer høyest tilfredshet. Én eller flere av disse påstandene eller spørsmålene måler brukerens tilfredshet med tjenesten som helhet, og det virker som brukerne har et forholdsvis godt helhetsinntrykk av alle de syv tjenestene.

Helhetsscore 7 utvalgte kommuner

Økt tilfredshet med SFO, barnehage og barnevern

Den helhetlige tilfredsheten med skolefritidsordningene (SFO) og kommunalt barnevern har økt jevnt fra 2015 til 2017. Videre har foreldres tilfredshet med barnehage økt siden 2016.

Resultatene fra brukerundersøkelsene tilsier imidlertid at den helhetlige tilfredsheten med kommunalt vann og avløp ikke har endret seg fra 2015 til 2017, mens tilfredsheten med bibliotekene har hatt gått ned i samme periode. Også tilfredsheten med hjemmetjenestene og helsestasjon har gått litt ned siden 2016.

Endringer i helhetsscore over tid

Fakta om KS' brukerundersøkelser

Artikkelen er skrevet av masterstudent i statsvitenskap, Ane Fürst Juul, som var praksisstudent hos KS våren 2018.


Bedrekommune.no