Surnadal er en kommune som for lengst har erkjent at de er for små. Kommunene samarbeider allerede med sju andre kommuner på Nordmøre gjennom IKT Orkidé, men heller ikke dette gir nok kapasitet alene for fremtiden.

- Det er helt nødvendig å gå sammen om en tryggere innramming av digitale læringsmiljø. Skolesektoren er en sektor med kontroll på mye, men skolen er også en arbeidsplass der det lagres mye sensitiv informasjon, uten at vi alltid har skjønt hva det innebærer, sier kommunalsjef i Surnadal kommune Astrid M. Høivik.

Vil løse problemet sammen

Med innføring av digitale læremidler er staten, kommunene og leverandøren nødt til å finne måter å gi tilstrekkelig datakvalitet på, slik at skolene kan forvalte ansvaret de har på en riktig og god måte.  Dette må løses sammen. Derfor er prosjekt skolesec etablert slik at en kan gå sammen om en tryggere innramming av digitale læringsmiljø. Målet er å ta vare på elevenes og lærernes personvern og informasjonssikkerhet.

- Tidligere var problemet at papirark kom på avveie, nå er faren stor for at vi gjør feil i det digitale systemet der mye sensitiv informasjon er lagret i nettskyen. Da er vi nødt til å forsikre oss om at vi har gjort det vi kan for å hindre spredning, og at ingen utenfra kommer og tar hånd om informasjon som de ikke skal ha tilgang til, sier Høivik.

Lenkeblokk Icon Skolesec.no har mer om personvern og informasjonssikkerhet

Mye å hente

I en liten kommune er en ofte nødt til å bygge kapasiteten rundt kjernevirksomheten, nemlig det som handler om barn og unges utvikling og læring. Da er det ikke kapasitet til å bygge opp systemer som kan ivareta personvern og informasjonssikkerhet på en god nok måte.

- Det vil være svært nyttig å få på plass fellesløsninger, og jeg er derfor glad for tenkningen rundt samarbeidet og nettverksbyggingen. Kompetansebygging og erfaringsdeling er helt vesentlig for å få gjort noe på dette viktige feltet. Kommunene blir rett og slett for små hver for seg, sier Høivik.

Ingen kan greie det alene

Målet med prosjektet Skolesec er å ta vare på elevenes og lærernes personvern og informasjonssikkerhet. I regjeringens digitaliseringsstrategi legges samstyring til grunn. Derfor er systematisk samarbeid med leverandører, organisasjoner og andre samarbeidspartnere, på tvers av forvaltningsnivå og sektorer en sentral del av arbeidet med å gi elever en trygg digital skolehverdag.