Målet er at det skal bli enklere å søke kommunal bolig for de som trenger det. For kommunen skal det bli enklere å fatte vedtak, finne egnet bolig, tildele bolig, sikre rett oppfølging og administrere leieforholdet. Kommunen vil få oversikt over hvilke boliger, leietakere og leieforhold den har og kan dermed planlegge utfra behov og utnytte boligmassen bedre. De nye løsningene vil også gjøre det enklere for kommunen å rapportere, blant annet i KOSTRA. Staten vil få tilgang til statistikk og analyse som gir bedre grunnlag for å utforme virkemidler og mer treffsikker politikk.

Arbeidet startet høsten 2019 og er nå i gjennomføringsfasen. Prosjektet finansieres over statsbudsjettet og har en kostnadsramme på 30 millioner i tre år, til sammen 90 millioner.

Modulbaserte løsninger

De nye løsningene vil bygge på dagens arbeids- og ansvarsdeling mellom stat og kommune. Prosjektet utvikler et modulbasert sentralt fagsystem for boligarbeidet i alle norske kommuner. Planen er å integrere systemer som kommunene allerede bruker. Kommunene skal ikke trenge å omorganisere for å ta i bruk løsningene og realisere gevinster.

I en spørreundersøkelse fra 2020 svarte 136 kommuner at de har behov for moderne verktøy. Mye av arbeidet skjer i dag med bruk av regneark, papir og e-post, noe som hverken legger til rette for samhandling eller ivaretar krav til personvern og informasjonssikkerhet.

Lenkeblokk Icon Funn fra undersøkelsen

Brukerstyrt utvikling

Modulene utvikles i nært samarbeid med de som skal bruke systemet. KS og utvalgte kommuner har vært representert i styrings- og referansegruppen, samt med fagressurser, fra prosjektstart. I tillegg ble seks pilotkommuner tilknyttet prosjektet på slutten av 2020. Pilotkommunene jobber nå med å teste og gi tilbakemeldinger på løsningene etter hvert som prosjektet utvikler dem.

Ta kontakt med prosjektet på kobo@husbanken.no for mer informasjon.