Målet er at det skal bli enklere å søke kommunal bolig for de som trenger det. For kommunen skal det bli enklere å fatte vedtak, finne egnet bolig, tildele bolig, sikre rett oppfølging og administrere leieforholdet. Kommunen vil få oversikt over hvilke boliger, leietakere og leieforhold den har og kan dermed planlegge utfra behov og utnytte boligmassen bedre. De nye løsningene vil også gjøre det enklere for kommunen å rapportere, blant annet i KOSTRA. Staten vil få tilgang til statistikk og analyse som gir bedre grunnlag for å utforme virkemidler og mer treffsikker politikk.

Arbeidet startet høsten 2019 og er nå i planleggingsfase. Prosjektet finansieres over statsbudsjettet og har en kostnadsramme på 30 millioner i tre år, til sammen 90 millioner.

Svar gjerne på en spørreundersøkelse om status og behov for din kommune på dette området