Målet er at det skal bli enklere å søke kommunal bolig for de som trenger det. For kommunen skal det bli enklere å fatte vedtak, finne egnet bolig, tildele bolig, sikre rett oppfølging og administrere leieforholdet. Kommunen vil få oversikt over hvilke boliger, leietakere og leieforhold den har og kan dermed planlegge utfra behov og utnytte boligmassen bedre. De nye løsningene vil også gjøre det enklere for kommunen å rapportere, blant annet i KOSTRA. Staten vil få tilgang til statistikk og analyse som gir bedre grunnlag for å utforme virkemidler og mer treffsikker politikk.

Arbeidet startet høsten 2019 og er nå i planleggingsfase. Prosjektet finansieres over statsbudsjettet og har en kostnadsramme på 30 millioner i tre år, til sammen 90 millioner.

Modulbaserte løsninger

De nye løsningene vil bygge på dagens arbeids- og ansvarsdeling mellom stat og kommune. Prosjektet skal utvikle modulbaserte standardløsninger, slik at kommunene kan velge å ta i bruk de ulike delene i eget tempo. Løsningene vil være konfigurerbare på en del områder. Det vil for eksempel si at kommunen selv kan definere hvilke kriterier som skal gjelde for vedtak og tildeling av bolig. Kommunen skal ikke trenge å omorganisere for å ta i bruk løsningene og realisere gevinster.

Sommeren 2020 fikk kommunene mulighet til å svare på en spørreundersøkelse om status, behov og planer for systemstøtte for kommunale utleieboliger. Svarene fra 136 kommuner viser et klart behov for moderne verktøy. Mye av arbeidet skjer i dag med bruk av regneark, papir og e-post, noe som hverken legger til rette for samhandling eller ivaretar krav til personvern og informasjonssikkerhet.

Lenkeblokk Icon Funn fra undersøkelsen

KS og utvalgte kommuner er representert i styrings- og referansegruppen samt med fagressurser i prosjektet. Prosjektet vil rekruttere test- og pilotkommuner i løpet av høsten 2020. Ta kontakt med prosjektet på kobo@husbanken.no for mer informasjon.