Som skoleeier er vi ansvarlig for at våre elever og ansatte kan bruke digitale læremidler, verktøy og administrative tjenester på en god og trygg måte

Trond Ingebretsen, divisjonsdirektør for tjenesteutvikling, digitalisering og analyse, Utdanningsetaten Oslo kommune.

KS, Utdanningsetaten i Oslo kommune og Centre for the Science of Learning and Technology (SLATE) står bak prosjektet som nå skal belyse viktige personvernspørsmål.

Lenkeblokk Icon Prosjektplan

Deltakelsen i Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens skal undersøke hvordan bruk av aktivitetsdataene i læringsanalyse kan gjøres slik at elevenes personvern ivaretas på en god måte. Les mer om dette her.

Bakgrunnen for søknaden om deltakelse i sandkassen var spørsmål og problembestillinger som har dukket opp i det pågående  FoU-prosjektet om læringsanalyse i skolen. Prosjektet utforsker hvordan læringsanalyse kan gi elevene bedre læringsutbytte gjennom mer tilpasset læringsaktiviteter for eleven og gi lærerne bedre innsikt i elevenes læringsprosesser. Prosjektet er unikt ved at det involverer både lærere, elever og leverandører av læremidler. 

Lenkeblokk Icon Aktivitetsdata for tilpasset læring og vurdering

Asbjørn Finstad, leder av styringsgruppen i FoU-prosjektet, mener deltakelse i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens er svært viktig.   

- Prosjektet skal blant annet skal få frem muligheter og belyse både prinsipielle og praktiske spørsmål utdanningssektoren står ovenfor når det kommer til bruk av elevenes aktivitetsdata i læringsanalyse. Vi håper derfor at vår deltakelse i sandkassen vil kunne bidra til å klargjøre og gi råd om dette, og bidra til å sette personvern i læringsanalyse i skolen på den nasjonale agendaen.

Analysere, støtte og foreslå

De viktigste formålene med «Prosjekt for læringsanalyse i skolen» er å

  • Analysere elevers aktivitetsdata fra ulike digitale læremiddelleverandører
  • Støtte lærere i å tilpasse undervisning og vurderingsarbeidet
  • Foreslå relevant innhold som eleven kan jobbe videre med

- Med prosjektet løfter vi sentrale spørsmål om blant annet sammenstilling av elevdata fra ulike kilder, og her er det avgjørende at dette ivaretar elevenes personvern på en best mulig måte. Dette vil også ha betydning for senterets arbeid på andre områder, sier Barbara Wasson, direktør for SLATE.

Problemstillinger

Formålet med deltakelse i sandkassen er å se grundigere på hvorvidt sammenstillingen, analysealgoritmen og visualisering av data og metadata fra læringsaktiviteter er etisk forsvarlig og ivaretar sentrale personvernsprinsipper.

Aktuelle spørsmålstillinger er:

  • Hvilket omfang av digitale aktiviteter som skal lagres og brukes
  • Om enkelte typer aktivitetsdata ikke bør brukes i læringsanalyse sett fra etiske eller personvernmessige synspunkt
  • Hvordan gi et godt og tilstrekkelig innblikk i bruk av algoritmer for læringsanalyse på en måte som gjør det forståelig for både elever og lærere hvordan elevenes data blir brukt

 Trygge rammer

Oslo kommune er en av de største skoleeierne i Norge med elever både i grunnskoler, videregående skoler og i voksenopplæringen.

- Som skoleeier er vi ansvarlig for at våre elever og ansatte kan bruke digitale læremidler, verktøy og administrative tjenester på en god og trygg måte, i en verden der stadig flere produkter benytter kunstig intelligens i en eller annen form. Vi håper at vi ved å delta i Datatilsynets sandkasse skal få enda bedre innsikt på feltet, slik at vi kan fortsette å skape gode rammer for elevenes læring på digitale flater, sier Trond Ingebretsen, divisjonsdirektør for tjenesteutvikling, digitalisering og analyse, i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

- På et overordnet nivå er prosjektet en pådriver for utvikling av nasjonal policy og normer, sektorarkitektur og infrastruktur for et bærekraftig og personvernorientert økosystem av læringsressurser. Derfor er det viktig for hele utdanningssektoren at Datatilsynet nå vil samarbeide tett med oss på disse spørsmålene. , sier Asbjørn Finstad.