- Her må vi ta et felles løft. KS er, i tråd med medlemmenes ønsker, i gang med å styrke samordningen på kommunal side, og har jobbet aktivt for å få etablert et tettere samspill mellom stat og kommune i digitaliseringsarbeidet i skolen, sier Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Kunnskapsdepartementet har en digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen: Framtid, fornyelse og digitalisering som løper fra 2017-2021. Midtveis i strategiperioden har departementet besluttet å utarbeide en handlingsplan for den gjenværende delen av strategiperioden. Arbeidet med handlingsplanen skjer i tett samarbeid med KS, og vil være klar i løpet av sommeren.

For å øke læringsutbytte

Handlingsplanen vil ta utgangspunkt i målet om at IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte. Det er ønske om at nye tiltak skal utvikles spesielt innenfor tre områder, samarbeid og samspill mellom kommune og stat, tilgang og bruk av digitale tjenester og læringsressurser og kunnskapsgrunnlaget om digitalisering i skolen.

Innenfor disse områdene vil problemstillinger knyttet til personvern og informasjonssikkerhet, utvikling og etablering av standarder og fellesløsninger, bestillerkompetanse i kommunene, økosystem for digitale læremidler og metodikk for kunnskapsinnhenting gjøre seg gjeldende. Tiltakene skal også sees i sammenheng med andre nasjonale satsinger, som blant annet innføring av nye læreplaner, samt den overordnede digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor.

Informasjonssikkerhet og personvern

Ulike utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet og personvern ble spesielt trukket frem i møtet, men også behovet for videre utvikling av nasjonale fellestjenester og styrking av kompetanse på ulike relevante områder.

- Vi er svært glade for at arbeidet med digitalisering i grunnopplæringen har blitt satt høyt på dagsorden av Kunnskapsministeren slik at vi kan få på plass et mer formalisert samarbeid med de statlige aktørene og se på virkemidlene våre i sammenheng. Det vil være et viktig grunnlag for det langsiktige arbeidet med digitalisering av oppvekstområdet, og helt i tråd med digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland.

Møtet mellom kommunene og Kunnskapsdepartementet var det første av flere muligheter for kommunene til å komme med innspill til handlingsplanen. Blant annet blir det fulgt opp med en egen workshop på eKommune-konferansen i april, og i relevante nettverk i KS-regi.