Hva kan dere bruke metoden til?

Undersøkelsen kan brukes til å kartlegge brukernes forståelse av tekster på utvalgte nettsider og få deres vurdering av nettsidenes utforming. Dere kan bruke undersøkelsen på både originale og bearbeidede nettekster, men metoden er ikke egnet til å måle effekter av de endringene dere gjør.

Undersøkelsen gjennomføres på den eller de nettsidene dere ønsker å undersøke, som en lenke som brukeren klikker seg inn på, eller som en undersøkelse som åpnes automatisk når brukerne går inn på siden. En slik undersøkelse er rimelig å gjennomføre og krever ikke e-postadresser til brukerne. Ulempen er imidlertid at dere ikke har kontroll over hvem som svarer på undersøkelsen, og at svarene derfor blir mindre representative enn en brukerundersøkelse per e-post eller post. 

Dette trenger dere for å gjennomføre

 • noe teknisk kompetanse
 • egnet dataverktøy for å gjennomføre spørreundersøkelser, enten profesjonelle verktøy som Confirmit, Questback og SurveyExact eller gratisverktøy som SurveyMonkey
 • eventuelt eksterne eksperter som har erfaring med, og et apparat for, å gjennomføre slike undersøkelser
 • bistand fra nettansvarlig for å legge inn undersøkelsen på nettsiden

Slik gjør dere det 

Forbered undersøkelsen

 • Velg nettsider
  • Dere kan knytte undersøkelsen til én enkelt nettside eller til flere nettsider som hører sammen.
 • Utarbeid spørreskjema
  • Ta utgangspunkt i malen for undersøkelse av nettekster og velg de spørsmålene dere ønsker å inkludere. Legg eventuelt til nye spørsmål. Vurder om det er relevant å inkludere bakgrunnsspørsmål i undersøkelsen, for eksempel for å finne ut om det er forskjeller i hvordan eldre og yngre brukere vurderer informasjonen.
  • Legg spørsmålene inn i et egnet dataverktøy.
 • Vurder premiering
  • En måte å øke antallet svar på kan være å dele ut en premie til en eller flere personer som svarer på undersøkelsen. Dette gjør dere ved å trekke en tilfeldig vinner blant alle som har svart. Husk å informere om premieringen når dere gjennomfører undersøkelsen. 
Lenkeblokk Icon Mal for undersøkelse av nettekster (bokmål) Lenkeblokk Icon Mal for undersøkelse av nettekster (nynorsk)

Gjennomfør undersøkelsen

 • Legg undersøkelsen inn på de sidene dere ønsker å undersøke. Dette kan gjøres på to måter:
  • Den kan legges inn som en lenke på siden eller sidene som brukeren klikker seg inn på. Denne måten krever bistand fra nettansvarlig.
  • Den kan legges inn som en undersøkelse som åpnes automatisk i et pop-up-vindu når brukerne går inn på siden. Dette kan programmeres slik at alle som går inn på siden, får undersøkelsen, eller slik at bare et tilfeldig utvalg får den. Denne måten krever bistand både fra nettansvarlig og fra personer som kjenner godt til det relevante dataverktøyet for spørreundersøkelser.
  • Informer brukerne om hensikten med undersøkelsen, og hva funnene skal brukes til, og understrek at resultatene vil bli behandlet anonymt. Dette kan dere gjøre ved å legge inn litt informasjon øverst i undersøkelsen.
  • For å få tilstrekkelig antall svar er det vanlig å la slike undersøkelser ligge ute over lengre tid, gjerne flere uker.

   Oppsummer og analyser funnene

   • De fleste dataverktøy gjør det mulig å enkelt ta ut rapporter som oppsummerer resultatene, både i form av frekvensfordelinger på hvert spørsmål og krysstabeller som viser hvordan svarene fordeler seg på bakgrunnsspørsmål.
   • Funnene fra undersøkelsen viser hvordan brukerne vurderer innholdet og utformingen av de aktuelle nettsidene. Funnene kan hjelpe dere å avgjøre om dere bør gjøre endringer i den aktuelle netteksten, samtidig som de gir en pekepinn om hvilke endringer som kan være aktuelle.
   • Dersom det er systematiske forskjeller mellom ulike brukergrupper (for eksempel at eldre har større utfordringer enn yngre med å finne informasjon eller forstå teksten), kan dette også være et signal om at dere bør endre teksten eller måten den presenteres på.