Hva kan dere bruke metoden til?

Gruppeintervju er en nyttig metode når dere vil samle flere testpersoner samtidig for å teste gamle eller nye versjoner av én eller flere tekster. Dere kan teste hele tekster eller utdrag. Hvis dere samtidig tar opp eller strømmer gruppeintervjuet, kan det også være et nyttig ledd i arbeidet med å forankre klarspråksarbeidet og gi gode argumenter for hvorfor dette arbeidet bør prioriteres.

Dette trenger dere for å gjennomføre

 • utskrift(er) av teksten, nettsiden eller skjemaet dere ønsker å teste
 • seks–åtte testpersoner i målgruppen, som dere rekrutterer selv eller med hjelp fra en ekstern aktør 

 • en intervjuer/fasilitator som snakker og leder intervjuet/samtalen 

 • en observatør som observerer og noterer (men ikke snakker) 

 • et egnet lokale
 • utstyr til å filme hvis dere ønsker å ha film til dokumentasjon eller argumentasjon internt 

 • litt mat og drikke 

 • eventuelt gavekort eller en annen gave som takk for hjelpen 

Slik gjør dere det

   

Forbered gruppeintervjuet – lag en intervjuguide

 • Dere må tilpasse intervjuguiden etter hva dere faktisk vil ha svar på, men intervjuguide X er laget med tanke på å få belyst alle de sentrale sidene ved en tekst.
 • Spørsmålene må ikke være ledende, og de må ikke være formulert som ja/nei-spørsmål.
 • Gruppeintervjuet bør ikke vare i mer enn to timer – dere bruker i gjennomsnitt 30 minutter per tekst (hvis teksten er på 1–3 A4-sider). På to timer kan dere altså komme gjennom fire tekster hvis dere har litt stram regi på samtalen.
 • En fordel med gruppeintervju er at det gjennom samtalen kommer opp temaer som de enkelte testpersonene ellers ikke ville ha nevnt. Det er også mulig at kjemien i gruppen påvirker svarene i negativ retning ved at noen ikke sier det de mener, eller ved at noen sier seg enige selv om de ikke er det. Test derfor gjerne de samme tekstene i to eller flere ulike gruppeintervjuer for å få et bredere vurderingsgrunnlag.
Lenkeblokk Icon Intervjuguide (bokmål) Lenkeblokk Icon Intervjuguide (nynorsk)

 

Gjennomfør gruppeintervjuet

 • Begynn med å presentere intervjueren og referenten, og fortell hvorfor dere har invitert til gruppeintervju. Vær tydelige på at dere ikke er ute etter å teste personene eller å få de «riktige» svarene, men at dere er interessert i de umiddelbare tankene og reaksjonene på tekstene. Understrek at det som én av testpersonene misforstår eller lurer på,  også vil gjelde for mange andre potensielle lesere. Sørg for å skape en hyggelig og ufarlig tone i gruppen. I noen tilfeller kan det være nyttig at deltakerne presenterer seg, mens det i andre tilfeller kan være en fordel at de ikke gjør det. Spør deltakerne om det er greit at dere tar lydopptak / filmer.
 • For å sette i gang samtalen kan dere innlede med noen overordnede spørsmål om tekstene som skal testes. Det er ikke meningen at dere skal følge intervjuguiden slavisk under gruppeintervjuet, la gjerne samtalen flyte av seg selv. Når samtalen stopper opp, kan dere få den i gang igjen ved hjelp av spørsmålene i intervjuguiden. Intervjuguiden fungerer dermed også som en sjekkliste for dere, slik at dere husker å få belyst alt dere ønsker.
 • Prøv å få med alle testpersonene, og demp gjerne sterke personligheter så alle får komme til orde. Når noen uttaler noe, enten det er positivt eller negativt, bør dere ta en runde rundt bordet og stille spørsmål som: «Hva tenker dere andre om det?» Da får dere funn som ikke bare er basert på én persons mening – dere får også sjekket funnene mot resten av gruppen.
 • Referenten skriver ned svarene i intervjuguiden underveis.
 • Når dere har gått gjennom alle tekstene, kan dere gjerne be om generelle tilbakemeldinger og helhetsinntrykk.
 • Avslutt med å takke så mye for hjelpen og dele ut eventuelle gavekort eller annet som takk for hjelpen. 


 

Vurder funnene

Når dere har gjennomført gruppeintervjuet eller -intervjuene, kan dere oppsummere hovedfunnene til slutt i intervjuguiden. Bruk funnene til å bli enige om eventuelle endringer i tekstene.