Hva kan dere bruke metoden til?

Et dybdeintervju likner mye på et gruppeintervju, men i dybdeintervjuet sikrer dere at alle testpersonene uttaler seg om alt dere spør om. Samtidig er det en mer tidkrevende metode all den tid dere må gjennomføre intervjuene med én og én person om gangen. Dere kan teste én eller flere tekster, i gammel eller ny versjon.

Dette trenger dere for å gjennomføre

 • utskrift(er) av teksten, nettsiden eller skjemaet dere ønsker å teste
 • seks–åtte testpersoner i målgruppen som dere rekrutterer selv eller med hjelp fra en ekstern aktør 

 • en intervjuer/fasilitator som snakker og leder intervjuet/samtalen 

 • en observatør som observerer og noterer (men ikke snakker) 

 • et egnet lokale 

 • utstyr til å filme hvis dere ønsker å ha film til dokumentasjon eller argumentasjon internt 

 • litt mat og drikke 

 • eventuelt gavekort eller en annen gave som takk for hjelpen 

Slik gjør dere det

Forbered dybdeintervjuet – lag en intervjuguide

 • Dere må tilpasse intervjuguiden etter hva dere faktisk vil ha svar på, men intervjuguide Y er laget med tanke på å få belyst alle de sentrale sidene ved en tekst.
 • Spørsmålene må ikke være ledende, og de må ikke være formulert som ja/nei-spørsmål.
 • Dybdeintervjuet bør ikke vare i mer enn 45 minutter. Tenk grundig gjennom hvor mange tekster det er realistisk å få testet på denne tiden: Ofte holder det med én eller to tekster.
Lenkeblokk Icon Intervjuguide (bokmål) Lenkeblokk Icon Intervjuguide (nynorsk)

 

Gjennomfør dybdeintervjuet

 • Forholdet mellom dere (intervjuer og referent) og testpersonen er i utgangspunktet skeivt, så sørg for å få en god start ved at dere presenterer dere selv og forteller hvorfor dere har invitert til dybdeintervju. Tenk dramaturgi ved å følge opp innledningen med å komme gradvis inn på testpersonen og selve teksten – bygg en forbindelse mellom dere før dere kommer inn på mer følelsesmessige sider ved teksten – forståelse, behov, inntrykk og så videre.
 • For å sette i gang samtalen er det lurt å innlede med noen overordnede spørsmål om teksten(e) som skal testes. Det er ikke meningen at dere skal følge intervjuguiden slavisk, så la samtalen flyte av gårde hvis det er mulig. Når samtalen stopper opp, kan dere få den i gang igjen ved hjelp av spørsmålene i intervjuguiden. Intervjuguiden fungerer dermed også som en sjekkliste for dere, slik at dere husker å få belyst alle sidene av teksten(e) som dere har lyst til å belyse.
 • Referenten skriver ned svarene i intervjuguiden underveis.
 • Når dere har gått gjennom alle spørsmålene, kan dere gjerne be om generelle tilbakemeldinger og helhetsinntrykk. Fortell litt om prosessen videre, og spør om det er greit at dere eventuelt siterer personen i dokumentasjonen etterpå.
 • Avslutt med å takke så mye for hjelpen og overlevere eventuelt gavekort eller annen hilsen som takk for hjelpen. 


 

Vurder funnene

Når dere har gjennomført dybdeintervjuene, kan dere oppsummere hovedfunnene til slutt i intervjuguiden. Bruk funnene til å bli enige om eventuelle endringer i tekstene