HOD har bevilget 10 millioner kroner til formålet, og KS Hovedstyre har bevilget 5 millioner kroner.

Viktige spredningsoppgaver

Et midlertidig nytt nettverk med utgangspunkt i tidligere KomUT er etablert for å styrke implementeringen av e-helseløsninger i kommunesektoren. Som en del av dette vil det også bli vurdert hvordan kompetansen og erfaringene som er opparbeidet gjennom KomUT kan inngå som ressurser i det videre arbeidet med utbredelse av nasjonale ehelse-løsninger.

Samarbeidsmodeller

En viktig oppgave for 2019 er å utvikle gode nasjonale og regionale samarbeidsmodeller for innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunesektoren. Det blir viktig å se på samspillet med fylkesvise/regionale digitaliseringssamarbeid, nettverk etablert i tilknytning til velferdsteknologi-programmet - samt arbeidet med samordning og samstyring av digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren.

De etablerte nettverkene DigiHordaland, DigiRogaland og RKG Agder har tatt på seg oppgaven å foreslå modell for hvordan man kan sikre best mulig samarbeid og synergier i utbredelsesarbeidet, i samarbeid med KS e-Komp.

Medlemmer i nettverket

KS Kompetansenettverk e-helse bygger på samarbeid med medlemmer og frikjøp av medlemskompetanse hvor arbeidet er å bidra til spredning til alle kommuner i sin utpekte region (fylkesvis).

For 2019 er følgende kommuner/kommunesamarbeid med i KS sitt kompetansenettverk e-helse:

Alta
Lenvik
Vågan
Vefsn
IKT Orkidè
Værnesregionen IT
Trondheim
Bergen
Flora
Stavanger
Arendal
Sandefjord
Bærum
Gjøvik
Skedsmo
Halden
Hamar
Oslo

For ytterligere informasjon om e-helseløsninger disse kommunene skal bistå med å innføre i kommunal sektor, les deres oppdragsbrev (KS e-komp sitt oppdrag for 2019).

KomUt ble avviklet gjennom budsjettvedtak i Stortinget i desember 2018 med henvisning til at mandatet om å sikre innføring av elektroniske meldinger er innfridd.

Lenkeblokk Icon Les oppdragsbrevet her Lenkeblokk Icon Se kontaktinformasjon her