Lenkeblokk Icon Les mer om kriterier for tilskuddsordningen på KMDs nettsider

Formål med tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at kommuner som per i dag ikke har et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for innbyggere, skal få en mulighet til å etablere dette. Med veiledningstilbud menes her et lavterskeltilbud til kommunens innbyggere der de kan få enkel hjelp og opplæring i bruk av digitale verktøy og digitale tjenester.

Hva kan vi søke om tilskudd til?

Kommuner som kan søke om tilskudd til følgende formål:

  • Øke veiledningspersonellets grunnleggende digitale eller pedagogiske kompetanse.
  • Utarbeide og produsere materiell som kommunen kan benytte i markedsføringen av tilbudet til innbyggerne.
  • Tilrettelegging og utbedring av teknisk areal for veiledningstilbud (rullestolrampe etc.).
  • Teknisk utstyr som kan bidra til at veiledningstilbudet blir lettere tilgjengelig for brukerne (f. eks. universell utforming, leselist for svaksynte/blinde, bedre nettilgang).

Målgruppen for tilskuddsordningen er kommuner som i dag ikke har et fast veiledningstilbud og som har særskilte behov for bistand til å etablere eller utvikle et fast digitalt veiledningstilbud til sine innbyggere.Den enkelte kommune kan søke om et engangstilskudd til gjennomføring av større prosjekter på inntil 500.000 kroner.

Hvordan søker vi?

Alle søknader skal sendes elektronisk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Søknaden må være mottatt av departementet 
senest kl. 24.00 fredag 8. november 2019. 

Lenkeblokk Icon Les mer om kriterier for tilskuddsordningen på KMDs nettsider Lenkeblokk Icon Les også artikkel om samling for kommuner som ønsker å opprette et veiledningstilbud i digital kompetanse for sine innbyggere