Nysgjerrig på hvordan et kommunalt veiledningstilbud kan se ut?

Lenkeblokk Icon Les reportasjer fra ulike kommunale veiledningstilbud i digital kompetanse

Under koronapandemien har mange innbyggere opplevd større grad av isolasjon og mangel på fysisk kontakt med andre. Målet med tilskuddet er å bidra til at disse kan ta i bruk enkle digitale verktøy for kontakt med både offentlige og private aktører.

Hva kan vi søke om tilskudd til?

Kommuner, gjerne i samarbeid med frivilligheten, kan søke om tilskudd til følgende formål:

  • Etablere en løsning/tiltak for hjelp knyttet til opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter for innbyggere med særskilte behov for kunnskapsheving.
  • Kostnader knyttet til nødvendig utstyr som trengs i forbindelse med utvikling av tilbudet/tjenesten.
  • Tiltak som legger til rette for at dette kan videreføres som et permanent lokalt veiledningstilbud – uten statlig tilskudd – vil bli prioritert i tildelingen.
  • Utvikling av innovative løsninger for kompetanseheving innen grunnleggende digitale ferdigheter, f. eks. hjelp til selvhjelp, og som kan brukes vederlagsfritt av andre aktører etter tiltaksperioden.

Der det allerede finnes aktører som tilbyr grunnleggende digital opplæring i kommunen (f. eks. Seniornett, Pensjonistforbundet, Frivilligsentral, Røde Kors) kan det være formålstjenlig at kommunen innleder et samarbeid ved utvikling og gjennomføring av tiltaket. Planer for, eller allerede inngåtte avtaler om et slikt samarbeid, vil bli tillagt vekt ved departementets vurdering av tildeling av tilskudd.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

  • Investeringer som kommunen og frivillige organisasjoner selv må stå ansvarlig for (f. eks. investering til IT-utstyr som skal være permanent tilgjengelig også etter tiltaksperioden. (Søknad om tilskudd til innkjøp av nødvendig IKT-utstyr som skal brukes i forbindelse med utvikling og gjennomføring av tiltaket er tillatt).
  • Ordinær drift av organisasjonen som lønn, husleie, strøm etc. (Søknad om tilskudd til midlertidig prosjektstilling er tillatt).
  • Tiltak som har næringsmessig virksomhet som mål.

Hvor mye kan vi søke om?

Det kan søkes om et engangstilskudd til gjennomføring av veilednings- og opplæringsopplegg på maksimalt 250 000 kroner per søker.

Hvordan søker vi?

Alle søknader skal sendes elektronisk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen fredag 23. oktober 2020.  Søknader som ikke er sendt via departementets elektroniske søknadsskjema, eller som kommer inn etter fristen, vil bli avvist.

Lenkeblokk Icon Les utlysningsteksten og finn lenke til det elektroniske søknadsskjemaet