Stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» setter tydelige mål for IKT-utviklingen i helse-Norge, og er bakgrunnen for Akson-prosjektet. Tre strategiske og parallelle tiltak ble anbefalt av en samlet sektor for å nå målende i stortingsmeldingen. 

  • videreutvikling av eksisterende regionale løsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst
  • etablering av Helseplattformen i Midt-Norge
  • etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Akson er ett av tre tiltak i arbeidet med å nå målet om én innbygger – én journal. I juli 2018 anbefalte Direktoratet for e-helse et konsept for helhetlig samhandling og felles kommunal journal – i dag kalt Akson. I utredningsfasen bidro kommunesektoren med innspill via 200 personer fra 45 kommuner. Konseptvalgutredningen konkluderer med følgende:

«Det er behov for nasjonale tiltak for å styrke pasientsikkerhet og kvalitet, bidra til mer effektiv ressursutnyttelse og styrke informasjonssikkerhet og personvern i kommunal helse- og omsorgstjeneste».

Hvilket behov skal Akson dekke?

Målet med Akson er å gi innbyggere tryggere og bedre helsetjenester gjennom digitale verktøy som støtter arbeidshverdagen til helsepersonell.

Akson er både et tiltak som skal gi ny journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og løsninger som knytter fastlege, legevakt, hjemmetjenester og andre tjenester bedre sammen med resten av helse-Norge. Akson vil løse behov knyttet til dokumentasjon og ytelse av helsehjelp i kommunene og hos fastlegen. Tiltaket skal i tillegg gi bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Det vil støtte helsepersonellets arbeidshverdag bedre enn i dag, sørge for rett informasjon blir tilgjengelig på rett sted til rett tid.  Pasientinformasjon skal kun være tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlige behov.

Prosessen videre

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt. Det skal utarbeides et sentralt styringsdokument som beskriver hvordan vi går videre med en anskaffelse av en eller flere løsninger som understøtter innbygger, helsepersonell og den kommunale ledelsens behov. Dokumentet skal være ferdig innen februar 2020. Det skal gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS2) innen juni 2020.

Spørsmål som skal besvares i forprosjektet og styringsdokumentet:

  • Styring, organisering og ansvar
  • Finansiering
  • Grensesnitt og avhengigheter
  • Kontraktstrategi
  • Gjennomføring, innføring og gevinstarbeid
  • Løsningsomfang og arkitektur

Det langsiktige målet er at alle aktørene i kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastleger, tar i bruk journalløsningen. De første kommunene vil trolig kunne ta Akson i bruk fra 2024-2025.