Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse fikk høsten 2018 i oppdrag å lage et veikart for å realisere regjeringens ambisjon om Én innbygger - én journal. Veikartet består av tre tiltak der ett av tiltakene handler om å etablere en felles kommunal journalløsning, og nasjonale løsninger for digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester og de som disse samhandler med (Akson)

Helse- og omsorgsdepartementet ga senere Direktoratet for e-helse i oppdrag og gjennomføre et forprosjekt for å beskrive hvordan Akson kan gjennomføres. Dette arbeidet ble gjennomført med innspill fra KS og kommunene. Forprosjektet ble levert våren 2020. 

Felles styringsgruppe

En felles styringsgruppe er etablert for å se nærmere på styring, organisering og finansiering. Her deltar stat og kommune som likeverdige parter representert ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og kommunene Stavanger, Kristiansand, Vinje, Bodø, Bergen, Oslo og Bærum. Det er også oppretta et kommunal styringsråd med de samme sju kommunene som sg forbereder saker og gir råd.

KS Program 

I tillegg har KS opprettet et program som skal samordne innspill, posisjoner og behov fra kommunesektoren samt bidra til signering av intensjonsavtalene. Under KS-programmet er det organisert et kjerneteam (KT) KS-programmet vil samtidig sørge for løpende forankring i KommIT-rådet som er det øverste organet i KS sin styringsmodell på digitalisering.

Arbeidet vil forankres i KS ulike medlemsarenaer, herunder KommIT-rådet og sentralt kommunedirektørutvalg. 

KS programmet skal blant annet:

  • samordne kommunesektorens innspill og posisjoner inn mot direktoratet for e-helse sitt arbeid
  • bidra til at forprosjektet i størst mulig grad ivaretar kommunesektorens samlede behov på en god måte.
  • sørge for god forankring og eierskap til alle leveranser, inklusive forutsetninger, premisser og føringer for disse i hele kommunesektoren.
  • bidra til signering av intensjonsavtaler med kommuner som representerer omkring halvparten av Norges, utenom Midt-Norge