Direktoratet for e-helse viderefører prosjektorganisasjon fra Konseptvalgutredningen med kommunedeltakelse i prosjektstyre samt en referansekommunegruppene (til sammen 44 kommuner av ulik størrelse) som involveres i utredninger og vurderinger om løsningsomfang og arkitektur. Utover dette har forprosjektet opprettet en prosjektstrategigruppe med fast representasjon fra kommunene og KS for å sikre kontinuitet i arbeidet med strategi, styring, gjennomføring og gevinster.

Program oppretta i KS

KS har opprettet et program som skal samordne innspill, posisjoner og behov fra kommunesektoren samt bidra til signering av intensjonsavtalene. Under KS-programmet er det organisert et kjerneteam (KT) og et saksforberedende utvalg (SFU) med deltakelse fra kommunene som skal gi innspill og råd til sakene som skal behandles i den nasjonale samstyringsstrukturen. KS-programmet vil samtidig sørge for løpende forankring i KommIT-rådet som er det øverste organet i KS sin styringsmodell på digitalisering.

KS programmet skal blant annet:

  • samordne kommunesektorens innspill og posisjoner inn mot direktoratet for e-helse sitt arbeid
  • bidra til at forprosjektet i størst mulig grad ivaretar kommunesektorens samlede behov på en god måte.
  • sørge for god forankring og eierskap til alle leveranser, inklusive forutsetninger, premisser og føringer for disse i hele kommunesektoren.
  • bidra til signering av intensjonsavtaler med kommuner som representerer omkring halvparten av Norges, utenom Midt-Norge